พระเมธีวราภรณ์ (เชิดชัย กตปุญฺโญ ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระเมธีวราภรณ์ (เชิดชัย กตปุญฺโญ ป.ธ.๙)


 
อายุ ๕๓ ปี
พรรษา ๓๔
วัด วัดพนัญเชิง วรวิหาร
ท้องที่ พระนครศรีอยุธยา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


VIEW : 4,539

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดวัดพนัญเชิงวรวิหาร [1]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระเมธีวราภรณ์ [2]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระเมธีวราภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗, หน้า ๕
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๔๐


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook