พระพิพัฒน์กิจจาภรณ์ (พิพัฒน์ ฐิตปญฺโญ) | พระสังฆาธิการ

พระพิพัฒน์กิจจาภรณ์ (พิพัฒน์ ฐิตปญฺโญ)


 
เกิด ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๙
อายุ ๗๖ ปี
อุปสมบท ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗
พรรษา ๔๙
วัด วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม
ท้องที่ พระนครศรีอยุธยา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 2,563

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระพิพัฒน์กิจจาภรณ์ มีนามเดิมว่า พิพัฒน์ บุญคุ้ม เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ ณ บ้านเลขที่ ๔๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ณ วัดทอง ตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระครูบุญสารโสภณ วัดนาค อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอุปชาย์ พระครูอมรวุฒิคุณ วัดตะเคียน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการชื้น วัดญาณเสน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม พระอารามหลวง
 เจ้าคณะอำเภอบางปะหัน

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น พระครูวินัยธร
พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูวรนายกพิพัฒน์
พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพิพัฒน์กิจจาภรณ์ [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๕, ตอนที่ ๓ ข, ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑, หน้า ๖
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๙๔


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook