พระมงคลรัตนมุนี (ทองคำ ยุตฺตโยโค) | พระสังฆาธิการ

พระมงคลรัตนมุนี (ทองคำ ยุตฺตโยโค)


 
เกิด ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๔
อายุ ๙๑ ปี
อุปสมบท พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๗
พรรษา ๖๙
วัด วัดราษฎร์บำรุง
ท้องที่ พระนครศรีอยุธยา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 2,289

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระมงคลรัตนมุนี มีนามเดิมว่า ทองคำ ยินดีสิทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ ณ บ้านเลขที่ ๑๗ หมู่ ๗ ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ ณ วัดราษฎร์บำรุง ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระครูปัญญานุวัตร วัดป่าคา ตำบลโคกช้าง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ) [1]
 เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง
 พระอุปัชฌาย์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูนิเวศวุฒิสาร
พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระมงคลรัตนมุนี [2]

ที่มา


1. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันอังคาร ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๓ ข, ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗, หน้า ๒๑
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook