พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์
(วิชัย อภิฐาโน)
เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมธารา
รายละเอียด


พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์
(ครรชิต คุณวโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน
รายละเอียด


พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์
(นิรันดร์ อภิปุญฺโญ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดสัมพิพัฒนเมธาจารย์
(คงฤทธิ์ สุจิตฺโต)
รองเจ้าอาวาสวัดพระยายัง
รายละเอียด


พระครูปลัดสัมพิพัฒนญาณวราจารย์
(นันทศักดิ์ นนฺทสตฺติ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์
(สมประสงค์ ปญฺญาวชิโร)
เจ้าอาวาสวัดพุทธารามฮ่องกง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดสัมพิพัฒนมงคลวราจารย์
(ธีระ อคฺคธมฺโม ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดโคกท่าเจริญ
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณ
(สมบัติ สุรสมฺปตฺติ)
เจ้าคณะแขวงลาดกระบัง
เจ้าอาวาสวัดปลูกศรัทธา
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ
(ศิลปชัย วชิรธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนมงคลสิทธิคุณ
(ยุวรัตน์ ยสิสฺสโร ป.ธ.๗)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ
(ดาวรุ่ง ญาณจารี ป.ธ.๗)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนมงคลคุณ
(สมภาร ธมฺมโสภโณ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ
(โยธิน ฐานิสฺสโร ป.ธ.๕)
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนปัญญาคุณ
(มงคล กิตฺติมงฺคโล)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนกวีคุณ
(ธนะเมศฐ์ อภิญาโณ ป.ธ.๗)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนมงคลวรคุณ
(วิชาญ ชุติปญฺโญ ป.ธ.๗)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนางนองวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ
(จนฺทาโภ)
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ
(วิจิตร นิพฺภโย)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลมะขามหย่ง
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ
รองเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ
(ประเสริฐ คุณาสโย)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook