พระครูปลัดสัมพิพัฒนเมธาจารย์ (คงฤทธิ์ สุจิตฺโต) | พระสังฆาธิการ

พระครูปลัดสัมพิพัฒนเมธาจารย์ (คงฤทธิ์ สุจิตฺโต)


 
วัด วัดพระยายัง
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 2,718

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 รองเจ้าอาวาสวัดพระยายัง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนเมธาจารย์ ไพศาลธรรมโสภิต ศาสนกิจดิลก สังฆานุนายก ฐานาของสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดนรนารถสุนทริการาม


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook