พระครูปลัดสุวัฒนมงคลคุณ (สมภาร ธมฺมโสภโณ ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระครูปลัดสุวัฒนมงคลคุณ (สมภาร ธมฺมโสภโณ ป.ธ.๔)


 
อายุ ๕๗ ปี
พรรษา ๓๘
วัด วัดโพธิสมภรณ์
ท้องที่ อุดรธานี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, ศน.บ., กศ.ม.


VIEW : 2,112

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๔ ประโยค
ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง [1][2]ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จังหวัดอุดรธานี
2. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๒ วันอังคาร ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งผุ้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จังหวัดอุดรธานี
facebook พภ.นิรุต ขุขันธ์เขต


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook