พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ (วิชัย อภิฐาโน) | พระสังฆาธิการ

พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ (วิชัย อภิฐาโน)


 
วัด วัดป่าธรรมธารา
ท้องที่ กำแพงเพชร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 2,774

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมธารา

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร (ธรรมยุต) แห่งที่ ๒ที่มา


มติมหาเถรสมาคม เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) แห่งที่ ๓ และจังหวัดกำแพงเพชร (ธรรมยุต) แห่งที่ ๒


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook