พระครูปลัดสัมพิพัฒนญาณวราจารย์ (นันทศักดิ์ นนฺทสตฺติ) | พระสังฆาธิการ

พระครูปลัดสัมพิพัฒนญาณวราจารย์ (นันทศักดิ์ นนฺทสตฺติ)


 
อายุ ๕๖ ปี
พรรษา ๓๖
วัด วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 2,421

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนญาณวราจารย์ ฐานานุกรมใน สมเด็จพระญาณวโรดม อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส

ที่มา


มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
facebook : เทพชมพูแก้ว เทพชมพูแก้ว


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook