พระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์ (สมประสงค์ ปญฺญาวชิโร) | พระสังฆาธิการ

พระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์ (สมประสงค์ ปญฺญาวชิโร)


 
อายุ ๕๖ ปี
พรรษา ๓๖
วัด วัดพุทธารามฮ่องกง
ท้องที่ สาธารณรัฐประชาชนจีน
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ประโยค ๑ - ๒


VIEW : 3,357

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ประโยค ๑ - ๒

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร [1]
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดพุทธารามฮ่องกง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์ ปรีชาญาณประยุต วิสุทธิจริยาธิการนายก พระครูปลัดฐานานุกรมในสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙)

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑
วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
facebook : Natthaphat Suya-ai


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook