พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ (โยธิน ฐานิสฺสโร ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ (โยธิน ฐานิสฺสโร ป.ธ.๕)


 
อายุ ๔๗ ปี
พรรษา ๒๘
วัด วัดศรีโคมคำ
ท้องที่ พะเยา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, ป.วค., พธ.บ., ศศ.ม., ปร.ด.


VIEW : 2,548

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.)
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง
 เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยาที่มา


มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง จังหวัดพะเยา
facebook พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook