พระสังฆาธิการ ���������������������������������������������������������������������������������๑๖ ในอดีต | พระสังฆาธิการ

���������������������������������������������������������������������������������๑๖


พระราชคุณาธาร
(ถาวร ถาวโร ป.ธ.๗)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตหนองจอก
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชปวราจารย์
(ณรงค์ จิตฺตโสภโณ ป.ธ.๘ ,รศ.ดร.)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชปริยัติบดี
(สมจิตร สมจิตฺโต ป.ธ.๙)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชศิริธรรมเมธี
(นิยม ยามเทโว ป.ธ.๙)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๑๖
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชนัดดารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชวชิรมงคล
(โกศล อคฺคจิตฺโต ป.ธ.๕)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชวัชรรังษี
(เอี่ยม สิริวณฺโณ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชมงคลวชิรคุณ
(อำนาจ อินฺทสาโร)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระทักษิณคณิศร
(สาย ปุญฺญคงฺโค)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอินทาราม
รายละเอียด


พระอุดรคณารักษ์
(ศรี พรหมโชติ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
รายละเอียด


พระจุลคณิศร
(จรัส สุตธโน ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาคณานุศิษฏ์
(สงวน ปาลโก ป.ธ.๔)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม
รายละเอียด


พระคัมภีรปรีชาญาณเถร วิ.
(หนู ปุญฺญวนฺโต ป.ธ.๖)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
รายละเอียด


พระภาวนาโกศลเถร วิ.
(ธีระ ธมฺมธโร ป.ธ.๔)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
รายละเอียด


พระภาวนาวิมลเถร วิ.
(สิริ อตฺตาราโม ป.ธ.๓)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์ วิ.
(อำพัน อาภรโณ ป.ธ.๕)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส
รายละเอียด


พระโสภณสมาธิคุณ วิ.
(จำลอง อชิโต ป.ธ.๖)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมงคลวุฒิ วิ.
(ทอง โสณุตฺตโร ป.ธ.๖)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระภาวนาวรคุณ วิ.
(สุวิทย์ นิวฑฺฒโน ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะแขวงบางขุนนนท์
อดีตเจ้าอาวาสวัดภาวนาภิรตาราม
รายละเอียด


พระเนกขัมมมุนี
(คง ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม
รายละเอียด


พระอมรเมธาจารย์
(ทัด ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook