พระราชมงคลดิลก (ประกอบ สุภากโร) | พระสังฆาธิการ

พระราชมงคลดิลก (ประกอบ สุภากโร ,ดร.)


 
เกิด ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔
ลาสิกขา พ.ศ. ๒๕๖๓
วัด วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ร.บ., ศศ.ม., Ph.D.


VIEW : 12,057

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
Doctor of Philosophy (Ph.D.)
พ.ศ. ๒๕๔๕ สำเร็จ ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. ๒๕๕๑ สำเร็จ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น เจ้าคณะเขตพระโขนง (ธ)
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ [1]
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (ธ) [2][3]
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

ฝ่ายการศึกษา

ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

งานเผยแผ่

เลขานุการรองแม่กองงานพระธรรมทูตรูปที่ ๒
เลขานุการหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๗

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระครูฐานานุกรมชั้นโท ของสมเด็จพระสังฆราช ที่ พระครูวิจารณ์ภารกิจ
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูวิบูลธรรมธัช
พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสิริวัฒโนดม [4]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชมงคลดิลก สาธกศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ ในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุต ประจำปี ๒๕๖๒
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้ง พระราชมงคลดิลก ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (ธรรมยุต)
3. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๒ วันอังคาร ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๙, ตอนที่ ๖ ข, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕, หน้า ๙
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๒๒ ข, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙, หน้า ๖
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๔๑


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook