พระราชคุณาธาร (ถาวร ถาวโร ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระราชคุณาธาร (ถาวร ถาวโร ป.ธ.๗)


 
เกิด ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๘
อายุ ๘๔ ปี
อุปสมบท ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
พรรษา ๖๔
มรณภาพ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗, พธ.ม.


VIEW : 3,256

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)
พ.ศ. ๒๕๐๒ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๒๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๖  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๘  เป็น เจ้าคณะเขตหนองจอก
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตหนองจอก [1]

มรณกาล


     พระราชคุณาธาร (ถาวร ถาวโร ป.ธ.๗) มรณภาพด้วยโรคระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ สิริอายุ ๘๔ ปี พรรษา ๖๔

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระครูปลัดสุวัฒนสารคุณ วิบุลมหาคณานุนายก ตรีปิฎกธรรมรักขิต ฐานานุกรมในพระวิสุทธาธิบดี (สง่า ปภสฺสโร) วัดพระเชตุพนฯ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระวิเชียรธรรมคุณาธาร [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชคุณาธาร ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขต ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล และที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวง ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๔, ตอนที่ ๒๖ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๐, หน้า ๑๐
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๔๓ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๔
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
เพจ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ทั่วสังฆมณฑล
www.watpho.com
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงาน พระราชคุณาธาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตหนองจอก ถึงมรณภาพ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook