พระอธิการสุทธิ์ ปิยทสฺสี
วัดสุทธาวาส
รายละเอียด


พระอธิการขำ รตโน
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองไทร
รายละเอียด


พระอธิการนุ้ย สุวณฺโณ
อดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพาราม
รายละเอียด


พระอธิการด้วน พรหมฺสุวณโณ
อดีตเจ้าอาวาสวัดแหลมไผ่
วัดแหลมไผ่
รายละเอียด


พระอธิการเอียด อริยวํโส
อดีตเจ้าอาวาสวัดคงคาวง (วัดอ้ายเขียว)
รายละเอียด


พระอธิการเปี่ยม อินฺทสุวณฺโณ
อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวง
รายละเอียด


พระอธิการหีต ธมฺมธโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดนาบุญ
รายละเอียด


พระอธิการวรรณ กสฺสโป
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
รายละเอียด


พระอธิการชม ธมฺมานนฺโท
อดีตเจ้าอาวาสวัดเวียง
รายละเอียด


เจ้าอธิการเริ่ม เมธนีโย
อดีตเจ้าคณะตำบลท่าทอง
วัดดอนยาง
รายละเอียด


เจ้าอธิการพุ่ม ฉฺนโท
อดีตเจ้าคณะตำบลกรูด
อดีตเจ้าอาวาสวัดปากคู
รายละเอียด


พระอธิการตุด พรหมฺโฆโส
อดีตเจ้าอาวาสวัดโคกตะไคร้
รายละเอียด


พระอธิการเชื่อม ธมฺมโชโต
อดีตเจ้าคณะตำบลละมุ
อดีตเจ้าอาวาสวัดปราการ
รายละเอียด


พระอธิการแดง ติสโส
อดีตเจ้าสำนักสงฆ์พุทธเจดีย์ แหลมสอ ติสฺโส นฤมิต
รายละเอียด


พระอธิการซ้อน ปิยธมฺโม
อดีตเจ้าอาวาสวัดสโมสร
รายละเอียด


เจ้าอธิการฮอด หิรญฺโญ
อดีตเจ้าคณะตำบลประสงค์
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีสุวรรณ
รายละเอียด


พระอธิการเขียว ญาณสุทฺโธ
อดีตเจ้าอาวาสวัดวิโรจนาราม
รายละเอียด


พระอธิการลมัย นพฺพสุกฺโก
วัดกันหลา
รายละเอียด


พระอธิการสงค์ ธมฺมโชโต
อดีตเจ้าอาวาสวัดธัญญาราม (วัดห้างข้าว)
รายละเอียด


พระอธิการโทน ธมฺมทินฺโน
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางภาวนาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook