พระสมุห์ แต่ง นนฺทสโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดนันทาราม
รายละเอียด


พระสมุห์ อนุโรจน์ ฐิตสีโล
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางพระ
รายละเอียด


พระสมุห์ สมเจริญ ยสวฑฺฒโน
อดีตเจ้าคณะตำบลชุมแสง เขต ๑
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยภูมิพิทักษ์
รายละเอียด


พระสมุห์ หนู ธมฺมรกฺขิโต
อดีตเจ้าคณะหมวดอิปัน
วัดสามพัน
รายละเอียด


พระสมุห์ คนอง ปภสฺสโร
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอโขงเจียม
อดีตเจ้าอาวาสวัดโขงเจียม
รายละเอียด


พระสมุห์ ขำ นนฺโท
อดีตเจ้าคณะตำบลทุ่งกง
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว
รายละเอียด


พระสมุห์ เจือ ปิยสีโล
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว
รายละเอียด


พระใบฎีกา ประทีป ปิยธมฺโม
อดีตเจ้าคณะตำบลนาขุม
อดีตเจ้าอาวาสวัดฟากนา
รายละเอียด


พระใบฎีกา ธีรศักดิ์ ธมฺมธีโร
อดีตเลขานุการเจ้าคณะตำบลโนนไทย เขต ๑
วัดศิริบ้านไร่
รายละเอียด


พระใบฎีกา บุญพา ฐิตสํวโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางสะพาน
รายละเอียด


พระใบฏีกา น้อม โชติญาโณ
อดีตเจ้าอาวาสวัดลอยโพธาราม
รายละเอียด


พระใบฎีกา เชษฐ์ จารุธมฺโม
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดอุสภาราม
รายละเอียด


พระใบฎีกา ชู รตโน
อดีตเจ้าคณะตำบลท่าฉาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดมูลเหล็ก กิตติมศักดิ์
รายละเอียด


พระใบฎีกา รื่น ปุณฺณจาโร
อดีตเจ้าคณะตำบลกะเปา
อดีตเจ้าอาวาสวัดอินทราวาส
วัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร
รายละเอียด


พระใบฎีกา หยอด กนฺตสีโล
วัดไตรธรรมาราม
รายละเอียด


พระใบฎีกา ข้วน ขนฺติโก
อดีตเจ้าอาวาสวัดบุณฑริการาม
รายละเอียด


พระครูชุบ โอภาโส
อดีตเจ้าอาวาสวัดกำแพง
รายละเอียด


พระครูแบน ธมฺมรโต
อดีตเจ้าอาวาสวัดแหลมทอง
รายละเอียด


พระครูเย็น
อดีตเจ้าอาวาสวัดวังสำเภาล่ม
รายละเอียด


พระครูประดิษฐ์ ฐานกโร
อดีตเจ้าคณะตำบลคุ้งตะเภา
อดีตเจ้าอาวาสวัดหาดเสือเต้น
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook