พระครูปิยกาญจนภรณ์
(ร.ต.ต.เปรม พุ่มบุญจาริก)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดกาญจนาราม
รายละเอียด


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
(อัครเดช สุรเตโช)
อดีตเจ้าคณะตำบลพระนอน เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์
รายละเอียด


พระครูสุนทรธรรมมงคล
(อำไพ จิรธมฺโม ป.ธ.๓)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร
รายละเอียด


พระครูอาทรธรรมพินิจ
(เอื้อม ปชฺโชโต)
อดีตเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าตลิ่งชัน
รายละเอียด


พระครูเวฬุวันสถิต
(วิศาล วิสารโท)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน
รายละเอียด


พระมหาธีระ ปยุตฺโต ป.ธ.๖
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาวสันต์ เตชธโร ป.ธ.๖
อดีตเลขานุการเจ้าคณะตำบลทุ่งเบญจา
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีเมือง
รายละเอียด


พระมหาถวิล อนุภาโส ป.ธ.๖
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์นิมิต
รายละเอียด


พระมหาภานุพงษ์ ธมฺมธารี ป.ธ.๕
อดีตเจ้าอาวาสวัดน้ำบ่อเหลือง
รายละเอียด


พระมหาสายัณห์ โชติธมฺโม ป.ธ.๕ ,ดร.
อดีตเจ้าอาวาสวัดน้ำวน
รายละเอียด


พระมหาวีระ ธมฺมเตโช ป.ธ.๕
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาคันทรง
รายละเอียด


พระมหาดุสิต ภทฺทสาโร ป.ธ.๕
วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัด เพลิน วชิโร
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวงษ์
รายละเอียด


พระครูปลัด ทองหล่อ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๓
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง
รายละเอียด


พระครูปลัด มานิต ธมฺมธีโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดตึก
รายละเอียด


พระครูปลัด สมพร วรธมฺโม
อดีตเจ้าอาวาสวัดช่องลม
รายละเอียด


พระครูปลัด สุทิน กนฺตสีโล
อดีตเจ้าคณะตำบลสระสี่เหลี่ยม
อดีตเจ้าอาวาสวัดแก้วศิลาราม
รายละเอียด


พระครูปลัด สอ ขนฺติโก
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี
รายละเอียด


พระครูปลัด อรุณ อรุณกิจฺโจ
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ปักษ์
รายละเอียด


พระครูปลัด ประสาทพร มหาปุญฺโญ
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางหญ้าแพรก
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook