พระมหาลอย จนฺทสโร ป.ธ.๓
วัดแหลมจาก
รายละเอียด


พระมหาณรงค์กรณ์ กนฺตสีโล
อดีตเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอบางปะหัน
อดีตเจ้าอาวาสวัดทอง
รายละเอียด


พระมหาไพฑูรย์ กลฺยาณธโร
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอนครไทย
อดีตเจ้าอาวาสวัดน้ำพริก
รายละเอียด


พระมหาประดับ ปรกฺกโม
วัดโพธิสมพร
รายละเอียด


พระมหาวสุพล วสุพโล
อดีตเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอนากลาง
วัดป่ายูงคำ
รายละเอียด


พระมหาอุเทน มหาปญฺโญ
อดีตเลขานุการเจ้าคณะอำเภอแก้งสนามนาง
อดีตเจ้าคณะตำบลสีสุก
วัดโนนสะอาด
รายละเอียด


พระครูธรรมรัต
(ประดิษฐ์ พุทฺธิเมธี ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะแขวงป้อมปราบ เขต ๒
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพลับพลาชัย
รายละเอียด


พระครูสังฆรักษ์ ยัง เฉโก
อดีตรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบัว
รายละเอียด


พระครูสังฆรักษ์ ธงชัย ยุตฺตธมฺโม
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางศรีเมือง
รายละเอียด


พระครูสังฆรักษ์ เพ็ง อาปุณฺโณ
วัดแก่งโกสุม
รายละเอียด


พระครูสมุห์ เชวง ญาณวีโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดประดู่ในทรงธรรม
รายละเอียด


พระครูสมุห์ สุชาติ ปภสฺสโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดไกลกังวล
รายละเอียด


พระครูสมุห์ นันท์ พุทฺธิสาโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดอินทาราม
รายละเอียด


พระครูใบฎีกา มณเฑียร มณฺฑิโร
อดีตเจ้าคณะตำบลพุมเรียง
อดีตเจ้าอาวาสวัดตะกรบ
รายละเอียด


พระครูใบฎีกา เจริญ ติกฺกธมฺโม
วัดสันติธรรมาราม
รายละเอียด


พระสมุห์ บุญธรรม อุตฺตโม
อดีตเจ้าอาวาสวัดไชยอาวาส
รายละเอียด


พระสมุห์ แช่ม ธมฺมโชติ
อดีตเจ้าคณะตำบลประสงค์
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาถูปาราม
รายละเอียด


พระสมุห์ ทองพิม ภทฺทมุนี
อดีตเจ้าคณะตำบลหัวเตย
อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวสวน
รายละเอียด


พระสมุห์ บัญชา รกฺขิตธมฺโม ,ดร.
อดีตเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเชียงคาน
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดสันติวนาราม
รายละเอียด


พระสมุห์ พร้อม เกสโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดคลองฉนวน
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook