วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร


      วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
สถานะ
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๖
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๖
จังหวัด : นครหลวงกรุงเทพธนบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๕


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  สมเด็จพระพนรัตน (อาจ)     เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
  สมเด็จพระพนรัตน์ (ด่อน)   ๒๓๖๒  -  ๒๓๖๕   เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สน)     เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
  พระบวรวิชา (เขียน)     เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
  พระวินยานุกูลเถระ (ศรี)     เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
  พระธรรมทานาจารย์ (จุ่น)     เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
  พระวินยานุกูลเถร (เม่น พฺรหฺมสโร)    -  ๒๕๑๕   เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
  พระธรรมปิฎก (น่วม จนฺทสุวณฺโณ ป.ธ.๕)   ๒๔๕๕  -  ๒๔๖๗   เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทโย ป.ธ.๙)   ๒๔๖๗  -  ๒๕๐๘   เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
  พระธรรมเจดีย์ (เทียบ ธมฺมธโร ป.ธ.๓)   ๒๕๐๙  -  ๒๕๑๓   เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
-   สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.๙)   ๒๕๑๓   ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.๙)   ๒๕๑๔  -  ๒๕๕๖   เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
-   พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๖)   ๒๕๕๖   ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
  พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๖)   ๒๕๕๖  -  ๒๕๕๘   เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
  พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ)   ๒๕๕๘  -  ๒๕๖๑   เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
-   พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย ป.ธ.๗)   ๒๕๖๑   ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
  พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย ป.ธ.๗)   ๒๕๖๒   เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร [1]
  พระธรรมโพธิมงคล (สมควร ปิยสีโล ป.ธ.๙)   ๒๕๖๕   เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร [2]

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook