พระธรรมโพธิมงคล (สมควร ปิยสีโล ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมโพธิมงคล (สมควร ปิยสีโล ป.ธ.๙)


 
เกิด ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๒
อายุ ๗๔ ปี
อุปสมบท ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๔
พรรษา ๕๓
วัด วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พธ.ด.(กิตติ์)


VIEW : 6,510

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระธรรมโพธิมงคล มีนามเดิมว่า สมควร อุบลไทร เกิดเมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๒ ภูมิลำเนา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๔ ณ วัดสโมสร อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยมี พระครูปัญญานนทคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระหวัง เขมิโน วัดเกษตราราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระบก อุสสาโห วัดสโมสร จังหวัดนนทบุรี เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาว่า "ปิยสีโล"


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๒๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียน สำนักวัดสุวรรณาราม


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี พระอารามหลวง [1]
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น พระอุปัชฌาย์ วิสามัญ [2]
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๒
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๔
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๔ [3]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น เจ้าคณะภาค ๒
พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร [4]

ฝ่ายการศึกษา

กรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดนิมมานรดี
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น เจ้าสำนักเรียนวัดนิมมานรดี
พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็น ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนิมมานรดี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีปริยัติเวที [5]
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุตาลังการ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [6]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสุธี ศรีศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [7]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมโพธิมงคล ปริยัติกิจโกศลรุจี ศรีศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [8]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์วิสามัญ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง
3. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง
4. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง พระราชดำริโปรดแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๐, ตอนที่ ๒๐๒ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๖, หน้า ๕
6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๑๕ ข, ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙, หน้า ๖
7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๐ ข, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗, หน้า ๒
8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๒๒ ข, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙, หน้า ๑
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook