พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย ป.ธ.๗)


 
เกิด ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๗
อายุ ๕๙ ปี
อุปสมบท ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๑
พรรษา ๔๖
วัด วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗, พธ.บ.


VIEW : 6,479

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


บรรพชาและอุปสมบท

     บรรพชา ณ.วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ครั้นดำรงสมณศักดิ พระพรหมคุณาภรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ จากนั้นสามเณรสุรชัยได้คอยปรนนิบัติรับใช้สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) และศึกษาพระธรรมวินัยควบคู่กันไปด้วย
     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๑ ณ พระอุโบสถ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระพรหมคุณาภรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า สุรชโย


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๗ ประโยค
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับถวายพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาพุทธศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘  เป็น รองเจ้าคณะภาค๑๒
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๒
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๒ [1]
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร [2]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร [3]
พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ [4]
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

งานเผยแผ่

รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์ ฐานานุกรมในสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระปัญญาวชิราภรณ์ [5]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปัญญาโสภณ ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [6]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพรัตนมุนี ศรีศาสนกิจสุนทร ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [7]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก
2. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๒ วันพุธ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
3. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้ง พระเทพรัตนมุนี วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร ให้เป็นผู้รักษาการแทน เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม พระอารามหลวง จังหวัดฉะเชิงเทรา
4. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒
5. ราชกิจจานุเบกษา, ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ในต่างประเทศ, เล่ม ๑๑๘, ตอนที่ ๒๔ ข, ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔, หน้า ๘๖
6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙, หน้า ๒๖
7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗, หน้า ๒
wikipedia
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ

ผู้แนะนำข้อมูล


Chupong Wongprawet
นารา เทพนุภา


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook