วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร


      วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕
จังหวัด : นครหลวงกรุงเทพธนบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๕


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระมหาสุเมธาจารย์   ๒๓๒๕  -  ๒๓๖๓   เจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
  พระสุเมธาจารย์   ๒๓๖๓  -  ๒๓๘๓   เจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
  หม่อมเจ้าพระศีลวราลังการ (สอน)   ๒๓๘๓  -  ๒๔๑๐   เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม
  พระสุเมธาจารย์ (ศรี ป.ธ.๔ รามัญ)   ๒๔๑๐  -  ๒๔๕๕   เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม
  พระประสิทธิศีลคุณ (พุด ป.ธ.๔)   ๒๔๕๕  -  ๒๔๕๖   เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม
-   พระครูภาวนาวิจารณ์ (ลืม)   ๒๔๕๖  -  ๒๔๕๙   รักษาการตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม
  พระพิศาลสมณกิจ (ริด ป.ธ.๖)   ๒๔๕๙  -  ๒๔๕๙   เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม
  พระสุเมธมุนี (ลับ สงฺกิจฺโจ ป.ธ.๓)   ๒๔๖๐  -  ๒๔๘๕   เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม
  พระธรรมทัศนาธร (ทองสุก สุทสฺโส ป.ธ.๘)   ๒๔๙๒  -  ๒๕๐๘   เจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
  สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร ป.ธ.๙)   ๒๕๐๘  -  ๒๕๕๔   เจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
  พระธรรมวชิรมงคล (กฤช กิตฺติวํโส ป.ธ.๓)   ๒๕๕๕   เจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook