พระประสิทธิศีลคุณ (พุด ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระประสิทธิศีลคุณ (พุด ป.ธ.๔)


 
อายุ ๕๑ ปี
มรณภาพ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๖
วัด วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 815

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระประสิทธิศีลคุณ มีนามเดิมว่า พุด เป็นเปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักวัดมหาธาตุ ตั้งแต่ยังเป็นสามเณร ปี พ.ศ. ๒๔๓๗ แปลเพิ่มได้อีก ๑ ประโยค เป็น ๔ ประโยค ปีพ.ศ. ๒๔๔๓ รัชกาลที่ ๕ ตั้งเป็นพระราชาคณะที่ พระประสิทธิ์ศีลคุณ ในปี พ.ศ. ๒๔๕๕ พระสุเมธาจารย์ อาพาธด้วยโรคชรา สุขภาพไม่แข็งแรง รัชกาลที่ ๖ โปรดยกเป็นกิตติมศักดิ์ แล้วโปรดให้ท่านย้ายมาครองวัดชนะสงคราม ดังมีกำหนดการดังนี้

     การแห่พระประสิทธิ์ศีลคุณ วัดมหาธาตุ ไปอยู่วัดชนะสงคราม

     ด้วย ทรงพระราชดำริห์ว่า วัดชนะสงคราม สมควรจะมีพระราชาคณะช่วยดูแลจัดการทำนุบำรุงพระอารามขึ้นอีก จึงทรงพระกรุณาโปรดให้นิมนต์พระประสิทธิ์ศีลคุณ วัดมหาธาตุไปอยู่วัดชนะสงครามกับถานานุกรม ๒ อันดับ ๑๓ ซึ่งจะไปอยู่วัดชนะสงครามกับพระประสิทธิ์ศีลคุณ

     วันที่ ๒๔ กรกฎาคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๓๑ เวลาบ่าย เจ้าพนักงานกรมรถหลวงได้จัดรถยนต์ไปคอยรับอยู่ที่วัดมหาธาตุ ทางถนนท่าพระจันทร์

     เวลาบ่าย ๓ โมงเศษ พระประสิทธิ์ศีลคุณ พระถานานุกรม อันดับได้ขึ้นรถยนตร์ของหลวง เมื่อเดินทางมาจะขึ้นรถ มีพระสงฆ์ สามเณรในวัดยืนสองข้างทาง สวดไชยมงคลคาถาให้พรส่ง มีรถยนตร์พระพุทธ์ พระธรรม ซึ่งราชบัณฑิตเชิญอยู่ในรถนำ แล้วถึงรถพระประสิทธิ์ศีลคุณ แลรถพระถานานุกรม อันดับที่ไปอยู่วัดด้วย ต่อมาถึงรถยนตร์สมเด็จพระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส โดยทรงพระเมตตาแก่พระประสิทธิ์ศีลคุณ ได้เสด็จไปส่งจนถึงวัด แลยังมีรถม้าพระราชาคณะ ถานานุกรม อันดับ ไปส่งยังวัดชนะสงครามอีกเปนอันมาก รถไปตามถนนท่าพระจันทร์ ออกถนนราชดำเนินใน ไปข้ามสพานเสี้ยวไปตามถนนจักรพงษ์ หยุดรถที่น่าวัดชนะสงคราม พระประสิทธิ์ศีลคุณลงจากรถพร้อมด้วยพระถานานุกรม อันดับ เข้าในพระอุโบสถ มีพระสงฆ์ในวัดคอยรับสวดไชยมงคลคาถา พระประสิทธิ์ศีลคุณ จุดธูป เทียน บูชาพระพุทธปฏิมากรแล้ว เดินไปขึ้นกุฏิที่อยู่ พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์วานนี้ แลพระสงฆ์ที่มาส่งสวดไชยมงคลคาถาอีกทอดหนึ่ง พระประสิทธิ์ศีลคุณได้รับดอกไม้ ธูป เทียน จากพระสงฆ์ที่มาส่ง แลมีของแจกพระสงฆ์ แลแจกข้าราชการ พนักงานน่าที่ตามสมควร

     อนึ่ง ทรงพระกรุณาโปรด พระราชทานวัตถุปัจจัยมูลแก่พระประสิทธิ์ศีลคุณแทนบริขารเครื่องขึ้นกุฏิใหม่นี้ เปนราคาเงินสามร้อยยี่สิบบาทด้วย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๕๕ - ๒๔๕๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม

มรณกาล


     พระประสิทธิศีลคุณได้ครองวัดชนะสงครามมาถึงปี พ.ศ. ๒๔๕๖ ได้ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๖ สิริอายุ ๕๑ ปี มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่า

     “พระประสิทธิศีลคุณ (พุด) อายุ ๕๑ ปี อาพาธเปนโรคปอดพิการ ถึงมรณภาพวันที่ ๒ มรกราคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๖”

สมณศักดิ์


๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระประสิทธิศีลคุณ

ที่มา


เพจ วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook