พระครูภาวนาวิจารณ์ (ลืม) | พระสังฆาธิการ

พระครูภาวนาวิจารณ์ (ลืม)


 
อายุ ๕๒ ปี
มรณภาพ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔
วัด วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 692

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูภาวนาวิจารณ์ มีนามเดิมว่า ลืม ปิยัมบุตร เป็นบุตรของ พระยาปริยัติธาดา (เปี่ยม ปิยัมบุตร) และคุณหญิงส้มลิ้ม สันนิษฐานว่าท่านเกิดที่บ้านซึ่งอยู่หน้าวัดชนะสงครามหรือมิฉะนั้นก็ที่บ้านริมทางรถไฟสายใต้ แขวงบางบำหรุ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

     ชีวิตในปฐมวัยได้เรียนหนังสือที่พระตำหนักสวนกุหลาบในพระบรมมหาราชวัง แล้วออกรับราชการที่โรงภาษีร้อยชักสาม (กรมศุลกากร) ต่อมาเข้ารับราชการกรมทหารเรือ (โรงหล่อ)


อุปสมบท

     อุปสมบท ที่วัดสุวรรณาราม โดยมี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฤทธิ์ ธมฺมสิริ) วัดอรุณราชวราราม เป็นพระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ม.ร.ว.เจริญ อิศรางกูร) ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระพิมลธรรม วัดระฆังโฆสิตาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้ศึกษาภาษาบาลีแต่ไม่ได้เข้าสอบแปล

     ประมาณ พ.ศ. ๒๔๕๑ ย้ายมาอยู่วัดอรุณราชวราราม และได้เป็นพระครูวินัยธรรม ฐานานุกรม ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฤทธิ์) ครั้นเมื่อ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฤทธิ์) มรณภาพแล้ว สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงปรารภว่า พระครูวินัยธรรม ลืม เป็นบุตรของอาจารย์ จึงตั้งเป็นพระครูประสิทธิ์พุทธมนต์ ฐานานุกรมในพระองค์ ในปี ๒๔๕๗ แล้วโปรดให้ย้ายมารักษาการตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม ในปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ให้เลื่อนเป็นพระครูวิสุทธิธรรมภาณ ฐานานุกรมในพระองค์อีกครั้ง ท่านรักษาการอยู่ถึงปี พ.ศ. ๒๔๕๙ ก็กลับไปอยู่วัดอรุณตามเดิม ในปี พ.ศ. ๒๔๖๓ ทรงพระกรุณาตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูภาวนาวิจารณ์

 

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๕๖ - ๒๔๕๙  เป็น รักษาการตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม

มรณกาล


     พระครูภาวนาวิจารณ์ (ลืม) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ ดังประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่า “พระครูภาวนาวิจารณ์ (ลืม) วัดอรุณราชวราราม อายุ ๕๒ ปี อาพาธเป็นไข้ ถึงแก่มรณภาพวันที่ ๑๓ กันยายน พระพุทธศักราช ๒๔๖๔”

สมณศักดิ์


เป็น พระครูวินัยธรรม ฐานานุกรมใน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฤทธิ์)
พ.ศ. ๒๔๕๗ เป็น พระครูฐานานุกรม ที่ พระครูประสิทธิ์พุทธมนต์ ฐานานุกรมใน สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
พ.ศ. ๒๔๕๘ เป็น พระครูฐานานุกรม ที่ พระครูวิสุทธิธรรมภาณ ฐานานุกรมใน สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
พ.ศ. ๒๔๖๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูภาวนาวิจารณ์

ที่มา


เพจ วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook