พระสุเมธมุนี (ลับ สงฺกิจฺโจ ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระสุเมธมุนี (ลับ สงฺกิจฺโจ ป.ธ.๓)


 
เกิด ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๐
อายุ ๗๗ ปี
มรณภาพ พ.ศ. ๒๔๘๗
วัด วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,065

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระสุเมธมุนี มีนามเดิมว่า ลับ บัวทอง เกิดวันเสาร์ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีเถาะ จ.ศ. ๑๒๒๙ ตรงกับวันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๐ ที่ตำบลท่าซาย จังหวัดนนทบุรี

     สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๔ เมื่อปี ๒๔๖๐ มีพระบรมราชโองการให้ถอนพระพิศาลสมณกิจออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสและถอดออกจากสมณศักดิ์

     ท่านได้เป็นผู้รักษาการตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามสืบมา จนได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ พระครูสุนทราวาสกิจ ได้รับพระราชทานตำแหน่งเจ้าอาวาสสืบมา ภายหลังได้รับสถาปนาเป็นพระราชาคณะที่ พระสุเมธมุนี ในปี พ.ศ. ๒๔๖๖ ได้ปกครองมาจนถึง พ.ศ. ๒๔๘๕ ท่านได้ชราภาพและสุขภาพไม่แข็งแรง สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) วัดมหาธาตุได้ตั้งคณะกรรมการบริหารวัดขึ้นชุดหนึ่งให้ท่านเป็นประธานกรรมการและท่านได้มรณภาพเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๗ สิริอายุได้ ๗๗ ปี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๖๐ - ๒๔๘๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม

สมณศักดิ์


๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุเมธมุนี

ที่มา


เพจ วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook