วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร


      วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๘
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๙


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระพิมลธรรม (พร)   ๒๓๗๙  -  ๒๓๘๕   เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร
  พระญาณรังษี (สิน)   ๒๓๘๕  -  ๒๓๙๔   เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร
  พระธรรมเจดีย์ (เนียม ป.ธ.๗)   ๒๓๙๔  -  ๒๔๒๖   เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร
  พระปริยัติบัณฑิต (ครุฑ ป.ธ.๗)   ๒๔๒๖  -  ๒๔๓๖   เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร
  พระวิเชียรคุณาธาร (โสตถิ์)   ๒๔๓๒  -  ๒๔๓๗   เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร
  พระอุบาฬีคุณูปมาจารย์ (เปีย จนฺทสิริ ป.ธ.๕)   ๒๔๓๘  -  ๒๔๖๔   เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร
  พระวินัยกิจโกศล (ตรี จนฺทสโร ป.ธ.๗)   ๒๔๖๔  -  ๒๔๘๙   เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
-   พระราชปริยัติ (สุวรรณ โฆสโก ป.ธ.๘)   ๒๔๙๐   ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร
  พระราชปริยัติ (สุวรรณ โฆสโก ป.ธ.๘)   ๒๔๙๒  -  ๒๕๒๘   เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
-   พระราชสังวรวิมล (พร ยโสธโร ป.ธ.๗)   ๒๕๒๘   ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร
  พระราชสังวรวิมล (พร ยโสธโร ป.ธ.๗)   ๒๕๓๐  -  ๒๕๔๒   เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
-   พระครูกัลยาณ์กิจจานุกูล (ศักดา อคฺควโร ป.ธ.๖)   ๒๕๔๒   ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
  พระพรหมกวี (พงศ์สันต์ ธมฺมเสฏฺโฐ ป.ธ.๙ ,ดร.)   ๒๕๔๕   เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร [1]

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook