พระพรหมกวี (พงศ์สันต์ ธมฺมเสฏฺโฐ ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระพรหมกวี (พงศ์สันต์ ธมฺมเสฏฺโฐ ป.ธ.๙ ,ดร.)


 
เกิด ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
อายุ ๖๙ ปี
อุปสมบท ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
พรรษา ๔๘
วัด วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, M.A., พธ.ด.(กิตติ์), ศน.ด.(กิตติ์)


VIEW : 7,423

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระพรหมกวี มีนามเดิมว่า ประกอบ วงศ์พรนิมิตร เกิดเมื่อวันเสาร์ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะแม ตรงกับวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ณ บ้านเลขที่ ๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร บิดาชื่อ นายวงษ์ วงศ์พรนิมิตร มารดาชื่อ นางกิมล้วน วงศ์พรนิมิตร (ต่อมา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น พงศ์สันต์)


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ ณ วัดดอนไก่ดี ตำบลตลาด อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี พระสมุทรคุณาจารย์ (ฮะ จนฺทสโร) เป็นพระอุปัชฌาย์
     ได้อุปสมบทในพระบรมราชานุเคราะห์ (นาคหลวง) ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม แขวงมพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร) วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระธรรมปิฎก (นิยม ฐานิสฺสโร) วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระธรรมธีรราชมหามุนี (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้นามฉายาว่า "ธมฺมเสฏฺโฐ"


การศึกษา

Master of Arts (M.A.)
พ.ศ. ๒๕๐๙ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ. ๒๕๑๐ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๑๒ สอบได้ ประโยค ๑ - ๒ สำนักเรียนวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๑๓ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๑๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๑๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๙ จบ ปริญญาเอก (สาขาประวัติศาสตร์เอเชียโบราณ) Ph.D. จาก มหาวิทยาลัยมคธ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๔๐  เป็น เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๓
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๓
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น กรรมการความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา
พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๑  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๓ [1]
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร [2]
พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น กรรมการพิจารณาศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.)
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๓ [3]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น เจ้าคณะภาค ๓
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม [4]

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๔๒  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำสำนักเรียนวัดชนะสงคราม
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น กรรมการตรวจประโยคนักธรรมและบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น กรรมการยกร่างเฉลยประโยคบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประโยค ป.ธ.๘ ประจำโรงเรียนพระปริยัติธรรม คณะสงฆ์ส่วนกลาง (วัดสามพระยา) กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น เจ้าสำนักเรียนวัดกัลยาณมิตร

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็น กรรมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระเมธีวราลังการ [5]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติเมธี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [6]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเวที ศรีธรรมสาธก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [7]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมเจดีย์ ศรีปริยัติโกศล โสภณธรรมสาธก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [8]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมกวี สีลาจารโสภณ วิมลศาสนกิจวิธาน ไพศาลปริยัตินายก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [9]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
3. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง
4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม [จำนวน ๒๐ รูป ๑. สมเด็จพระวันรัต ฯลฯ], เล่ม ๑๓๘, ตอนพิเศษ ๓๐๓ ง, ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๔, ตอนที่ ๒๕๓ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐, หน้า ๑๒
6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๕๕ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕, หน้า ๑๓
7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๕, ตอนที่ ๒๔ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑, หน้า ๕
8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๓ ข, ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗, หน้า ๙
9. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๘ ข, ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗, หน้า ๑
wikipedia
กลุ่ม สมณฐานันดรศักดิ์ พระสงฆ์ไทย


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook