พระสงฆ์ ภาค๙ - พระสังฆาธิการ

ภาค๙


พระธรรมฐิติญาณ
(ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมดิลก
(สมาน สุเมโธ ป.ธ.๙ ,ดร.)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ
รายละเอียด


พระเทพสารเมธี
(บัวศรี ชุตินฺธโร ป.ธ.๔)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๘ (ธ)
เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดประชานิยม
รายละเอียด


พระเทพสารคามมุนี
(ปุ้ม ปณฺฑิโต ป.ธ.๖)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
เจ้าอาวาสวัดอภิสิทธิ์
รายละเอียด


พระเทพพุทธิมุนี
(สันติ์ ชุตินฺธโร ป.ธ.๗)
เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)
เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพสิทธาจารย์
(น้อย ญาณวุฑฺโฒ)
เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
เจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธิคุณ
(ถนอม ชินวํโส ป.ธ.๖)
เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
เจ้าอาวาสวัดหนองกุง
รายละเอียด


พระราชศีลโสภิต
(หนูอินทร์ กิตฺติสาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคล
รายละเอียด


พระราชปริยัติวิมล
(สายัณห์ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๔ ,ดร.)
เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ)
เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง
รายละเอียด


พระราชประสิทธิคุณ
(สุนันท์ สุภาจาโร ป.ธ.๗)
รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
เจ้าอาวาสวัดเทพปูรณาราม
รายละเอียด


พระราชพรหมจริยคุณ
(สุเทพ สุกฺกธมฺโม)
เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
เจ้าอาวาสวัดบ้านเปลือยใหญ่
รายละเอียด


พระราชวุฒาจารย์
(ปรีชา สุปญฺโญ ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระศรีวรญาณ วิ.
(ไหล โฆสโก ป.ธ.๙)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
เจ้าอาวาสวัดป่าหนองคู
รายละเอียด


พระปริยัติธีรวงศ์
(บุญเกิด กิตฺติปาโล ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระสุขุมวาทเวที
(สถาพร โชติธมฺโม ป.ธ.๔ ,ดร.)
รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
เจ้าอาวาสวัดบูรพาภิราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระอุดมพุทธิญาณ
(วิชิต ธมฺมธโร ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมงคลปริยัติธาดา
(อุเทียน จิรวฑฺฒโน ป.ธ.๗)
รองเจ้าคณะอำเภอน้ำพอง
เจ้าอาวาสวัดชัยศรี
รายละเอียด


พระสารคามมุนี
(บุญเรือง ฐานทตฺโต ป.ธ.๕)
รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
เจ้าอาวาสวัดสว่างวารี
รายละเอียด


พระโสภณปริยัตยาภรณ์
(ถาวร อมโร ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
เจ้าอาวาสวัดบ้านยางเครือ
รายละเอียด


พระญาณวิลาศ
(สงวน ปเทสโก ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าทรงธรรม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook