พระสังฆาธิการ ภาค๙ | พระสังฆาธิการ

ภาค๙


พระพรหมวชิรโสภณ
(ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระพรหมวชิรดิลก
(สมาน สุเมโธ ป.ธ.๙ ,ดร.)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ
รายละเอียด


พระธรรมวัชราจารย์
(น้อย ญาณวุฑฺโฒ)
เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
เจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพสารเมธี
(บัวศรี ชุตินฺธโร ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดประชานิยม
รายละเอียด


พระเทพพุทธิมุนี
(สันติ์ ชุตินฺธโร ป.ธ.๗)
เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)
เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพวัชราภรณ์
(เฉลิม วีรธมฺโม ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดประชาบำรุง
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธิคุณ
(ถนอม ชินวํโส ป.ธ.๖)
เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
เจ้าอาวาสวัดหนองกุง
รายละเอียด


พระเทพวชิรวิมล
(สายัณห์ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๔ ,ดร.)
เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ)
เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง
รายละเอียด


พระราชศีลโสภิต
(หนูอินทร์ กิตฺติสาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคล
รายละเอียด


พระราชประสิทธิคุณ
(สุนันท์ สุภาจาโร ป.ธ.๗)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
เจ้าอาวาสวัดเทพปูรณาราม
รายละเอียด


พระราชพรหมจริยคุณ
(สุเทพ สุกฺกธมฺโม)
เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
เจ้าอาวาสวัดบ้านเปลือยใหญ่
รายละเอียด


พระราชวุฒาจารย์
(ปรีชา สุปญฺโญ ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชพัชรญาณมุนี วิ.
(ทองอินทร์ กตปุญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดประชาคมวนาราม
รายละเอียด


พระราชมงคลวชิรพล ธ.
(ท้า อนาลโย)
วัดป่าทศพลมังคลาราม
รายละเอียด


พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต
(สุกันยา อรุโณ ,รศ.ดร.)
รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชวัชรธรรมโสภณ
(ศิลา สิริจนฺโท ป.)
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหิน
ประธานสงฆ์ที่พักสงฆ์ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลา
รายละเอียด


พระศรีวรญาณ วิ.
(ไหล โฆสโก ป.ธ.๙)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
เจ้าอาวาสวัดป่าหนองคู
รายละเอียด


พระปริยัติธีรวงศ์
(บุญเกิด กิตฺติปาโล ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระสุขุมวาทเวที
(สถาพร โชติธมฺโม ป.ธ.๔ ,ดร.)
รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
เจ้าอาวาสวัดบูรพาภิราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระอุดมพุทธิญาณ
(วิชิต ธมฺมธโร ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook