พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ ป.ธ.๙ ,ดร.)


 
เกิด ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๘
อายุ ๗๗ ปี
อุปสมบท ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๘
พรรษา ๕๖
วัด วัดป่าแสงอรุณ
ท้องที่ ขอนแก่น
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, ศน.ด.(กิตติ์)


VIEW : 13,031

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระธรรมดิลก มีนามเดิมว่า สมาน อุบลพิทักษ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๘ บิดาไหล มารดาอ่อน บ้านเลขที่ ๑๐๕ หมู่ที่ ๙ บ้านเลิงเปือย (แอวมอง) ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ ณ วัดศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี พระวินัยสุนทรเมธี วัดศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๘ ณ วัดศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี พระพิศาลสารคุณ (อินทร์ ถิรเสวี ป.ธ.๕) วัดศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๐ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๐๔ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๐๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๐ สอบได้ ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมูล (พ.)
พ.ศ. ๒๕๑๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
----
พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รับประทานเกียรติบัตรพัดเชิดชูเกียรติสำนักศาสนศึกษาตัวอย่าง จากสมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) ณ วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณและเสาเสมาธรรมจักรในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาประเภทส่งเสริมการศึกษาในพระพุทธศาสนาสาขาการศึกษาพระปริยัติธรรม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับประทานเกียรติบัตรการปฏิบัติศาสนกิจที่ดีมากด้านการปกครอง จากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ ตึกสว. วัดบวรนิเวศ-วิหารกรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับเข็มจำลองโนม่าร์ จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับประทานเกียรติบัตรการปฏิบัติศาสนกิจที่ดีมากด้านการสาธารณสงเคราะห์ จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตึกสว. วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับประทานเกียรติบัตรการปฏิบัติศาสนกิจที่ดีมากด้านการสาธารณูปการ จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตึกสว. วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับประทานเกียรติบัตรการปฏิบัติศาสนกิจที่ดีมากด้านการปกครอง จากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ ตึกสว. วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับประทานเกียรติบัตรการปฏิบัติศาสนกิจที่ดีมากด้านการศึกษา จากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ ตึกสว. วัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับประทานเกียรติบัตรการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับโล่รางวัลดีเด่นผู้สนับสนุนงานประชาสงเคราะห์ดีเด่นประจำปี จากรองนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับเกียรติบัตรในฐานะผู้สนับสนุนการวิ่งเฉลิมพระเกียรติโคกสีมินิมาราธอนครั้งที่ ๒ จากผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับเกียรติบัตรในฐานะผู้สนับสนุนโครงการฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญผู้ต้องขังจำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) จากผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับประกาศนียบัตรในฐานะผู้บริจาคทรัพย์โครงการ “ทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างสภาคณะกรรมการพระนักศึกษา” มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน
พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับประกาศเกียรติคุณในการบริจาคคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพริ้นเตอร์ ๑ ชุดแก่โรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยา จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) จากทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับประทานเกียรติบัตรในการปฏิบัติภารกิจพระพุทธศาสนาดีเด่นในด้านการศึกษา จากจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับประกาศเกียรติคุณในการบริจาคทุนการศึกษาจำนวน ๑๐,๐๐๐บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จากกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับเกียรติบัตรในฐานะผู้ร่วมเชิดชูคุณค่าและสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืน จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับโล่เกียรติยศผู้เป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี จากรองนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับเกียติบัตรในการเป็นผู้อุปถัมภ์การก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) จำนวน ๕๓,๗๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) จากพระธรรมปริยัติโมลี เจ้าคณะภาค ๙ ประธานสภาวิทยาเขตขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับเกียรติบัตรในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชินีจังหวัดขอนแก่นประจำปี ๒๕๔๗ จากอธิบดีกรมการศาสนา
พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น“ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๕” โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับตาราอวอร์ด (Tara award) ในโครงการ “ปลุกหัวใจผู้หญิง...หัวใจแม่...หัวใจโพธิสัตว์” เพื่อปลุกหัวใจสังคม ฉลองปีมหามงคล จากแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานและสาวิกาสิกขาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น เลขานุการพระสุนทรธรรมภาณ (สิงห์ สุนฺทโร) เจ้าอาวาสวัดป่าชัยวัน
พ.ศ. ๒๕๑๓  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าชัยวัน
พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ
พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)
พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๗  เป็น เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น อนุกรรมการคณะธรรมยุต ติดต่อกัน ๑๒ สมัย
พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น พระอุปัชฌาย์วิสามัญ โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชเสด็จประทานตราตั้งณวัดป่าแสงอรุณ
พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๙ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๖๑  เป็น เจ้าคณะภาค ๙ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น ที่ปรึกษาอนุกรรมการคณะธรรมยุต
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น กรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของมหาเถรสมาคม
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติวัดป่าแสงอรุณ
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น กรรมการบริหารกองทุน “๙๐ พรรษา สมเด็จพระญาณวังวร สุวัฒนมหาเถร”
พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น วุฒิอาสาธนาคารสมอง ธนาคารแห่งภูมิปัญญา
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธ) [1]

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๙  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีวัดศรีจันทร์
พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น ผู้ก่อตั้งสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลีวัดป่าชัยวัน
พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลีวัดป่าแสงอรุณ
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลีวัดนรนาถสุนทริการาม
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น กรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น กรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น กรรมการแผนกตำรามหามกุฏราชวิทยาลัยวัดบวรนิเวศวิหาร
พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๒๑  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีศูนย์ศึกษาบาลีอีสาน
พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น กรรมการประชุมตรวจประโยคนักธรรมชั้นตรีและธรรมศึกษาชั้นตรีสนามหลวงคณะสงฆ์ภาค ๘-๙-๑๐-๑๑
พ.ศ. ๒๕๒๖  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักศาสนศึกษาวัดป่าแสงอรุณ
พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๔๑  เป็น รองอธิการบดีสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๙  เป็น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน

ตำแหน่ง หน้าที่การงานพิเศษ

 • วิทยากรอบรมประจำค่ายลูกเสือแก่นนครจังหวัดขอนแก่น
 • เลขานุการวารสารดอกบัวของคณะสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ธรรมยุต)
 • มนตรีบวรโครงการหมู่บ้านบวรจังหวัดขอนแก่น
 • อาจารย์พิเศษบรรยายหลักสูตรพระพุทธศาสนาระดับปริญญาตรีปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยากรของกรมการศาสนา (เป็นครั้งคราว)
 • รองประธานมูลนิธิคณะสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ประธานกองทุนผู้ปฏิบัติธรรมวัดป่าแสงอรุณขอนแก่น
 • กรรมการศึกษาการศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
 • กรรมการพิเศษวินิจฉัยอธิกรณ์แก้ปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ธรรมยุต)
 • ประธานริเริ่มประชุมสังฆอุโบสถสามัคคีคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น เริ่มมาตั้งแต่ปี ๒๕๑๘ ถึงปัจจุบัน
 • ประธานริเริ่มฟื้นฟูประเพณีให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน เริ่มมาตั้งแต่ปี ๒๕๑๘ ถึงปัจจุบัน
 • ประธานมูลนิธิวัดป่าแสงอรุณ
 • ประธานทุนนิธิพัฒนาชาวไร่ชาวนาวัดป่าแสงอรุณขอนแก่น

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีปริยัติเวที [2]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวรานุวัตร ปริยัติวโรปกร ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวรคุณ อดุลธรรมโสภิต ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมดิลก ศากยปุตติยนายก สาธกธรรมวิจิตร ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุต
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๘, ตอนที่ ๒๐๖ ง , ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๔, หน้า ๓
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๐๑ ง, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕, หน้า ๖
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๕, ตอนที่ ๒๔ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑, หน้า ๕
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๕, ตอนที่ ๓ ข, ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑, หน้า ๑
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย
สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ธรรมยุต


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook