พระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินฺธโร ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินฺธโร ป.ธ.๔)


 
เกิด ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
อายุ ๗๓ ปี
อุปสมบท ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓
พรรษา ๕๓
วัด วัดประชานิยม
ท้องที่ กาฬสินธุ์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, ศน.ด.(กิตติ์)


VIEW : 14,489

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพสารเมธี มีนามเดิมว่า บัวศรี วงศ์สวัสดิ์ เกิดวันอังคารที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ แรม ๓ ค่ำ เดือนอ้าย ปีขาล ที่ บ้านอุ่มเม่า ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ บิดาชื่อ นายแดง วงศ์สวัสดิ์ มารดาชื่อ นางมี วงศ์สวัสดิ์


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๗ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑุฒโน) เด็จพระสังฆราช เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ณ วัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระญาณสังวร(เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราช เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๔ ประโยค


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
----
ได้รับถวายรางวัลเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จากกรมการศาสนา
ได้รับถวายพุทธคุณูปการ จากสภาผู้แทนราษฎร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๔  เป็น เจ้าคณะตำบลลำพาน (ธ)
พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น เจ้าคณะอำเภอสมเด็จ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดประชานิยม
พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๖๔  เป็น เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๘ (ธ) [1]
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ [2]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูภัทรคุณาภรณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสุเมธีธรรมภาณ [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชญาณเวที สุธารีธรรมาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสารเมธี ศรีปริยัตยาทร สุนทรศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุต
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดคณะธรรมยุตให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๔, ตอนที่ ๒๕๓ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐, หน้า ๑๐
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๒๓ ข, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๙, หน้า ๑๘
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙, หน้า ๒๒
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง : หลวงปู่พระเทพสารเมธี (หลวงปู่บัวศรี ชุตินธโร) วัดประชานิยม (ธ) อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้แนะนำข้อมูล


Chupong Wongprawet


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook