พระธรรมวัชราจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมวัชราจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ)


 
เกิด ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๗
อายุ ๘๐ ปี
อุปสมบท ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗
พรรษา ๖๐
วัด วัดมหาชัย
ท้องที่ มหาสารคาม
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.ม.(กิตติ์), ปร.ด.(กิตติ์), พธ.ด.(กิตติ์)


VIEW : 4,780

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระธรรมวัชราจารย์ มีนามเดิมว่า น้อย อุทัยสา เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ ที่ ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โยมบิดาชื่อนายอุ้ย อุทัยสา โยมมารดาชื่อนางอ่อนสา อุทัยสา


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ ณ พัทธสีมาวัดบ้านหัวหนอง ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมี พระครูนิมมานกิตติวัฒน์ (กอง กิตฺติปญฺโญ) วัดเจริญผล บ้านหนองโน ตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวิสุทธิสังฆคุณ (คาร วิสุทฺโธ) วัดหนองหล่ม ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการทองสุข โชติธมฺโม วัดบ้านโคก ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ได้รับถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็น พระอุปัชญาย์
พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็น เจ้าคณะอำเภอแกดำ
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น ประธานมูลนิธิสงฆ์อาพาธจังหวัดมหาสารคาม

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น เจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ที่ พระครูปัญญาภิสาร
พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระบวรปริยัติกิจ [1]
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัตยาทร สุนทรวรกิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสิทธาจารย์ ศาสนภารธุราทร บวรศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวัชราจารย์ สุวิธานปริยัติคุณ วิบุลสิทธินายก ดิลกศาสนภารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๘, ตอนที่ ๒๔ ข, ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔, หน้า ๓๐
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๑๕ ข, ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙, หน้า ๘
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๐, ตอนที่ ๙ ข, ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖, หน้า ๒
4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๙๑ รูป ๑. พระเทพวิมลโมลี ฯลฯ], เล่ม ๑๔๐, ตอนที่ ๒๗ ข, ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๖, หน้า ๕
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๗๖


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook