พระเทพวิสุทธิคุณ (ถนอม ชินวํโส ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวิสุทธิคุณ (ถนอม ชินวํโส ป.ธ.๖)


 
เกิด ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
อายุ ๗๓ ปี
อุปสมบท ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๔
พรรษา ๕๓
วัด วัดหนองกุง
ท้องที่ ขอนแก่น
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พ.ม., พธ.บ.


VIEW : 11,366

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพวิสุทธิคุณ มีนามเดิมว่า ถนอม เหลาลาภะ เกิดเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ที่หมู่ ๔ ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น


อุปสมบท

อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ที่วัดอีสาณ ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น


การศึกษา

ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)
นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๖ ประโยค
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๐  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดชัยศรี
พ.ศ. ๒๕๒๓  เป็น เจ้าคณะตำบลหนองกุง
พ.ศ. ๒๕๒๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดหนองกุง
พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอน้ำพอง
พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น เจ้าคณะอำเภอน้ำพอง
พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูศรีปริยัติวราทร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระปริยัติวรคุณ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติโสภณ โกศลวรกิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิสุทธิคุณ วิบูลศีลาจาร บริหารศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๔, ตอนที่ ๒๖ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๐, หน้า ๙
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗, หน้า ๑๐
3. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๖, ตอนที่ ๔๐ ข, ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๙
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น : ประวัติเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๐๑


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook