พระเทพวัชราภรณ์ (เฉลิม วีรธมฺโม ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวัชราภรณ์ (เฉลิม วีรธมฺโม ป.ธ.๕)


 
เกิด ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๗
อายุ ๗๙ ปี
พรรษา ๕๙
วัด วัดประชาบำรุง
ท้องที่ มหาสารคาม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕


VIEW : 6,042

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ [1]
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร - พิจิตร (ธ) [2][3]
พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดประชาบำรุง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ที่ พระครูโสภณธรรมวัชร์
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระจันทโคจรคุณ [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสารโมลี ศรีปริยัติกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวัชราภรณ์ บวรศาสนกิจวิธาน ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [6]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดคณะธรรมยุตให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร - พิจิตร (ธรรมยุต)
3. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๒ วันศุกร์ ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๐๑ ง, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕, หน้า ๙
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๗, ตอนที่ ๒๘ ข, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓, หน้า ๒๘
6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๔๓ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๑
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายงาน สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓ วันจันทร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

ผู้แนะนำข้อมูล


Khu Kla Woraphord Buabun


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook