พระเทพพุทธิมุนี (สันติ์ ชุตินฺธโร ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระเทพพุทธิมุนี (สันติ์ ชุตินฺธโร ป.ธ.๗)


 
เกิด ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๗
อายุ ๗๙ ปี
อุปสมบท ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๗
พรรษา ๕๙
วัด วัดศรีจันทร์
ท้องที่ ขอนแก่น
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗, ศน.บ., M.A., ศน.ด.(กิตติ์)


VIEW : 5,151

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพพุทธิมุนี มีนามเดิมว่า สันติ์ จุลโนนยาง เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๗ ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ ๒๑ หมู่ที่ ๒๑ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑  เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๑ ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง โดยมี พระวินัยสุนทรสุเมธี (สุพจน์ อุตตโร) วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ ณ วัดบรมนิวาส แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมี พระธรรมดิลก (ทองดำ จนฺทูปโม) วัดบรมนิวาส แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๐ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนราษฎรพัฒนา บ้านสงเปือย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๐๓ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๑๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค สำนักเรียนวัดบรมนิวาส เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๐ สำเร็จ ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๒๖ Master of Arts Program in Sociology (M.A.) Meerut University of India


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)
พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
 พระอุปัชฌาย์

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น ผู้บริหารมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์วังน้อย
พ.ศ. ๒๕๒๓  เป็น รองผู้อำนวยการ โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น เจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระปริยัติสารสุธี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชพุทธิมุนี ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพพุทธิมุนี ปรีชาญาณดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๑, ตอนพิเศษ ๕๗ ง, ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗, หน้า ๑๐
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗, หน้า ๘
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๙, ตอนที่ ๖ ข, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕, หน้า ๓
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ชีวประวัติพระเทพพุทธิมุนี (สันติ์ ชุตินฺธโร)
สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ธรรมยุต


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook