พระพรหมวชิรโสภณ (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต) | พระสังฆาธิการ

พระพรหมวชิรโสภณ (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต)


 
เกิด ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๐
อายุ ๘๗ ปี
อุปสมบท ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐
พรรษา ๖๖
วัด วัดบึงพระลานชัย
ท้องที่ ร้อยเอ็ด
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ศน.ด.(กิตติ์)


VIEW : 12,263

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระพรหมวชิรโสภณ มีนามเดิมว่า ศรีจันทร์ ลาวะลี เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ ณ บ้านหนองหน่อง ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตร์พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ณ วัดสว่างอารมณ์ อำเภอจตุรพักตร์พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี เจ้าอธิการอำ (พระครูจันทรังษีสุกิจ) วัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบทเป็นภิกษุ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ณ วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง โดยมี พระครูคุณสารพินิจ (แก้ว อุปติสฺโต) เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดเหนือ
พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๑  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ) [1]
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ) [2]
 เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง

งานเผยแผ่

ประธานกรรมการบริหารศูนย์ฝึกอบรมพระธรรมกถึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศ.ธ.ภ)

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูสิริธรรมโสภิต
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศีลวิสุทธาจารย์ ศาสนภารวิศิษฏ์ ธรรมิกคณิสสร [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสารสุธี ศรีธรรมสุนทรภาษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพบัณฑิต วิจิตรธรรมภาณี ศรีปริยัติวราภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมฐิติญาณ ปฏิภาณธรรมวาที ศรีปริยัติโสภณ โกศลวิหารกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [6]
๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรโสภณ วิมลศีลาจารนิวิฐ วิจิตรธรรมปฏิภาณ โกศลศาสนกิจบริหาร ปริยัติภารธุราทร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [7]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งเจ้าคณะภาค (ธรรมยุต)
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุต
3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๐, ตอนที่ ๑๗๗ ง, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๖, หน้า ๖
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๗, ตอนที่ ๒๔๒ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๓, หน้า ๓
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๒, ตอนพิเศษ ๔๗ ง, ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘, หน้า ๔
6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๓ ข, ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗, หน้า ๘
7. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๘, ตอนที่ ๒๐ ข, ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔, หน้า ๑
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขออนุมัติให้ พระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค ๑๐ (ธรรมยุต) ดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีก ๓ ปี เฉพาะกรณี


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook