พระสังฆาธิการ ภาค๔ | พระสังฆาธิการ

ภาค๔


พระธรรมวราลังการ
(ชลอ กิตฺติสาโร ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมภาณพิลาส
(อดุลย์ อมโร ป.ธ.๘)
เจ้าคณะภาค ๔
เจ้าอาวาสวัดคูยาง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพวิมลเมธี
(ประเสริฐ ฐานเสฏฺโฐ ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพทะเล
รายละเอียด


พระเทพปริยัติเมธี
(สฤษดิ์ สิริธโร ป.ธ.๙ ,รศ.ดร.)
เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพปัญญาภรณ์
(ริด ริตเวที ป.ธ.๙)
รองเจ้าคณะภาค ๔
เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชวชิรเมธี
(วีระ วรปญฺโญ ป.ธ.๙ ,ผศ.ดร.)
เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร
เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชปริยัติบัณฑิต
(ถนอม ปณฺฑิโต ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะภาค ๔-๕ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสนธิกรประชาราม
รายละเอียด


พระราชพุฒิเมธี
(กอง ติกฺขวีโร ป.ธ.๖)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
เจ้าอาวาสวัดโพธาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชปริยัติวิธาน
(สุนทร สุนฺทรเมธี ป.ธ.๗)
รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
รองเจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชรัตนเวที
(ประเสริฐ โชติธมฺโม ป.ธ.๗ ,ดร.)
รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
เจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชสิทธิเวที
(วิรัช วิโรจโน ป.ธ.๔ ,ดร.)
เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร
เจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชมงคลวัชราจารย์
(พัฒน์ ปุญฺญกาโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลธารทหาร
เจ้าอาวาสวัดธารทหาร
รายละเอียด


พระราชมงคลวชิรสาร
(ชอุ้ม กตสาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลตะเคียนเลื่อน
เจ้าอาวาสวัดตะเคียนเลื่อน
รายละเอียด


พระราชมงคลวชิรานุกูล
(เล็ก ธมฺมรโต)
เจ้าอาวาสวัดเจริญธรรมบรรพต
รายละเอียด


พระปริยัติพัชราภรณ์
(สุพจน์ ปญฺญาธโร ป.ธ.๖ ,ดร.)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าอาวาสวัดไพรสณฑ์ศักดาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระศรีสุทธิพงศ์
(สมส่วน ปฏิภาโณ ป.ธ.๙)
เจ้าคณะอำเภอลาดยาว
เจ้าอาวาสวัดศรีสุธรรมาราม
รายละเอียด


พระเมธีธรรมประนาท
(ปรีชา ปฏิภาณเมธี ป.ธ.๙ ,ดร.)
เจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเมธีวชิรภูษิต
(จำเนียร จิรวํโส ป.ธ.๙ ,ดร.)
เจ้าคณะตำบลนครชุม เขต ๒
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระปิฎกคุณาภรณ์
(สวี กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๗)
เจ้าคณะอำเภอทับคล้อ
เจ้าอาวาสวัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระศรีพัชโรดม
(ลักษณะ กิตฺติญาโณ ป.ธ.๙)
เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook