พระสงฆ์ ภาค๔ - พระสังฆาธิการ

ภาค๔


พระธรรมวราลังการ
(ชลอ กิตฺติสาโร ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมภาณพิลาส
(อดุลย์ อมโร ป.ธ.๘)
เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร
เจ้าอาวาสวัดคูยาง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพวิมลเมธี
(ประเสริฐ ฐานเสฏฺโฐ ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพทะเล
รายละเอียด


พระเทพปริยัติเมธี
(สฤษดิ์ สิริธโร ป.ธ.๙ ,รศ.ดร.)
เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพวัชราภรณ์
(เฉลิม วีรธมฺโม ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร - พิจิตร (ธ)
เจ้าอาวาสวัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพปัญญาภรณ์
(ริด ริตเวที ป.ธ.๙)
รองเจ้าคณะภาค ๔
เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชวิจิตรโมลี
(บุญมี ปริปุณฺโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร
เจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชวชิรเมธี
(วีระ วรปญฺโญ ป.ธ.๙ ,ผศ.ดร.)
รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร
เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชปริยัติบัณฑิต
(ถนอม ปณฺฑิโต ป.ธ.๖)
เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสนธิกรประชาราม
รายละเอียด


พระราชพุฒิเมธี
(กอง ติกฺขวีโร ป.ธ.๖)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
เจ้าอาวาสวัดโพธาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชปริยัติวิธาน
(สุนทร สุนฺทรเมธี ป.ธ.๗)
รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
รองเจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชมงคลโสภณ
(ทรงยศ ชยยโส ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดแสงธรรมสุทธาราม
รายละเอียด


พระราชรัตนเวที
(ประเสริฐ โชติธมฺโม ป.ธ.๗ ,ดร.)
รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
เจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชสิทธิเวที
(วิรัช วิโรจโน ป.ธ.๔ ,ดร.)
เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระปริยัติพัชราภรณ์
(สุพจน์ ปญฺญาธโร ป.ธ.๖ ,ดร.)
รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าอาวาสวัดไพรสณฑ์ศักดาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระศรีสุทธิพงศ์
(สมส่วน ปฏิภาโณ ป.ธ.๙)
เจ้าคณะอำเภอลาดยาว
เจ้าอาวาสวัดศรีสุธรรมาราม
รายละเอียด


พระเมธีธรรมประนาท
(ปรีชา ปฏิภาณเมธี ป.ธ.๙ ,ดร.)
เจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเมธีวชิรภูษิต
(จำเนียร จิรวํโส ป.ธ.๙ ,ดร.)
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร
เจ้าคณะตำบลนครชุม เขต ๒
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระปิฎกคุณาภรณ์
(สวี กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๗)
เจ้าคณะอำเภอทับคล้อ
เจ้าอาวาสวัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระศรีพัชโรดม
(ลักษณะ กิตฺติญาโณ ป.ธ.๙)
เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook