พระศรีวิกรมมุนี (จันทราวุฒิ วชิรเมธี ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระศรีวิกรมมุนี (จันทราวุฒิ วชิรเมธี ป.ธ.๙)


 
เกิด ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๒
อายุ ๖๔ ปี
อุปสมบท ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
พรรษา ๔๑
วัด วัดตะพานหิน
ท้องที่ พิจิตร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, ป.บส., ศษ.บ., พธ.ม.


VIEW : 3,855

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระศรีวิกรมมุนี เกิดเมื่อ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ ณ บ้านหนองห้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลประหลาน อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ณ วัดทองนพคุณ จังหวัดมหาสารคาม โดยมี พระครูพินิตพยัฆภูมิ เป็นพระอุปปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ณ วัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร โดยมี พระราชวิมลเมธี วัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง เป็นพระอุปปัชฌาย์ พระวิสุทธิพงษ์เมธี วัดโพทะเล เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหาสมชาย จนฺทสาโร วัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๐ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๓๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๕ สำเร็จ ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. ๒๕๕๓ สำเร็จ หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๖ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดตะพานหิน
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอตะพานหิน
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น พระอุปปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น พระวินยาธร
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น เจ้าคณะอำเภอตะพานหิน
พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น กรรมการตรวจบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๔๑  เป็น อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีวิกรมมุนี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗, หน้า ๕
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร

ผู้แนะนำข้อมูล


สามเณร อชิตะ สาระรักษ์


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook