พระสังฆาธิการ ภาค๓ ในอดีต | พระสังฆาธิการ

ภาค๓


พระพุทธวรญาณ
(กิตติ กิตฺติทินฺโน ป.ธ.๘)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมมุนี
(แพ เขมงฺกโร ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมสิงหบุราจารย์
(จรัญ ฐิตธมฺโม)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๓
อดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
รายละเอียด


พระธรรมมหาวีรานุวัตร
(สงวน โฆสโก ป.ธ.๗)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพวรคุณ
(อ่ำ ภทฺราวุโธ)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี - สระบุรี - อ่างทอง (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมณีชลขันธ์
รายละเอียด


พระเทพสุทธิโมลี
(ผึ่ง โรจโน)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี - อุทัยธานี (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์
รายละเอียด


พระเทพวรคุณ
(พิมพ์ ปญฺญาทีโป ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี - สระบุรี - อ่างทอง (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสิริจันทรนิมิตร
รายละเอียด


พระเทพสารเวที
(ประยงค์ ปภาโส)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี - อุทัยธานี - ชัยนาท (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมารามมุนี
(ขุน ขตฺตปญฺโญ ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง
รายละเอียด


พระราชอุทัยกวี วิ.
(พุฒ สุทตฺโต ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
รายละเอียด


พระราชวรรณเวที
(คล้อย สิริวฑฺโฒ ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง
รายละเอียด


พระราชสิงหวรมุนี
(ทรัพย์ ฐิตปญฺโญ)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดสังฆราชาวาส
รายละเอียด


พระราชชยาภรณ์
(ร้อย การสุวณฺโณ ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีวิชัยวัฒนาราม
รายละเอียด


พระราชพรหมยาน วิ.
(วีระ ถาวโร ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่จันทาราม (ท่าซุง)
รายละเอียด


พระราชอุทัยกวี
(พิสัย ฐานธมฺโม ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชอุทัยกวี
(ประชุม มาเรยฺโย ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชศาสนโมลี
(ประมวล ปุญฺญวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์เงิน
รายละเอียด


พระราชปริยัติสุธี
(อำนวย ปญฺญาวุฑฺโฒ ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดคลองเกตุ
รายละเอียด


พระราชสุทธิโสภณ
(ประทวน ปภากโร ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท
อดีตเจ้าอาวาสวัดปากคลองมะขามเฒ่า
รายละเอียด


พระราชปัญญาโมลี
(สมพร คนฺธาโร ป.ธ.๖)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook