พระราชปัญญาโมลี (สมพร คนฺธาโร ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระราชปัญญาโมลี (สมพร คนฺธาโร ป.ธ.๖)


 
เกิด ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๐
อายุ ๘๕ ปี
อุปสมบท ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๒
พรรษา ๖๔
วัด วัดเสาธงทอง
ท้องที่ ลพบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖


VIEW : 2,049

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระราชปัญญาโมลี มีนามเดิมว่า สมพร อยู่ชื่น เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ ณ ตำบลท้ายตลาด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี บิดา นายสังข์ อยู่ชื่น มารดา นางไล อยู่ชื่น


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ ณ วัดหลวงท้ายตลาด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี พระครูวิบูลย์เขมากร วัดยวด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการเพ่ง วัดตะเคียน ตำบลท้ายตลาด เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการเริ่ม วัดท่าข้าม ตำบลท้ายตลาด เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูศรีปริยัติวิมล
พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระวิมลปัญญาภรณ์ [1]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปัญญาโมลี ศรีศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๖ , ตอนที่ ๒๓ ข , ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒, หน้า ๗
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๒๒ ข, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙, หน้า ๔
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ พระราชปัญญาโมลี (สมพร คนฺธาโร ป.ธ.๖)
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดลพบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๓๐-๓๑


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook