พระธรรมมหาวีรานุวัตร (สงวน โฆสโก ป.ธ.๗) - พระสังฆาธิการ

พระธรรมมหาวีรานุวัตร (สงวน โฆสโก ป.ธ.๗)


 
เกิด ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๙
อุปสมบท ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐
มรณภาพ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
วัด วัดเสาธงทอง
ท้องที่ ลพบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมมหาวีรานุวัตร มีนามเดิมว่า สงวน คงมีสุข เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ณ ตำบลตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี บิดา นายหลิน มารดา นางเหนียง คงมีสุข


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ ณ วัดบัว ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี พระราชวรรณเวที (คล้อย) วัดบัว เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดโปรย เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์น้อม เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๗ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดบัว
พ.ศ. ๒๕๐๙  เป็น เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม
พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี
พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๕๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระโสภณธรรมเวที
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมโสภณ ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิสุทธิโมลี วาทีธรรมสาธก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมมหาวีรานุวัตร พิพัฒนกิจโกศล โสภณธรรมสุธี ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้ง พระเทพวิสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดลพบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๑๔-๑๕

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook