พระสงฆ์ ภาค๑๔ ในอดีต - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๔


พระครูไพศาลสุวรรณกิจ
(สำราญ ติกฺขวีโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดกกม่วง
รายละเอียด


พระครูสิริปัญญาภิมณฑ์
(ไพโรจน์ ปญฺญาทีโป ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะตำบลนางบวช
อดีตเจ้าอาวาสวัดวังสำเภาล่ม
รายละเอียด


พระครูสุธรรมประสาท
(สำรอง สุธมฺโม)
อดีตเจ้าคณะตำบลทัพหลวง
อดีตเจ้าอาวาสวัดทัพหลวง
รายละเอียด


พระครูพิทักษ์วีรธรรม
(สืบสันต์ ปริมุตฺโต)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่าพระยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดสิงห์
รายละเอียด


พระครูสิริวุฒาจารย์
(ห่วง สุวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะตำบลท่าพระยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าใน
รายละเอียด


พระครูสถิตโชติคุณ
(ไสว ฐิตวณฺโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดปรีดาราม
รายละเอียด


พระครูอนุกูลสุวรรณากร
(สมควร อธิปุญฺโญ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระรูป
รายละเอียด


พระครูวรปัญญาภรณ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดโคกหม้อ
รายละเอียด


พระครูกาญจนวรเขต
อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งนาวราราม
รายละเอียด


พระครูกมลวิสุทธิวัฒน์
(ไพบูลย์ กมโล)
อดีตเจ้าคณะตำบลบ้านดอน
อดีตเจ้าอาวาสวัดยางไทยเจริญผล
รายละเอียด


พระครูฉันทสมาจาร
(สาโรจน์)
อดีตเจ้าอาวาสวัดช่องสะเดา
รายละเอียด


พระครูสุวรรณสิริวัฒน์
(จุน ฐานุตฺตโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดวังสำเภาล่ม
รายละเอียด


พระครูปริยัติกาญจโนบล
อดีตเจ้าคณะตำบลหนองโรง กิตติมศักดิ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาจำศีล
รายละเอียด


พระครูไพบูลสุวรรณสาร
(ประพัฒน์ จนฺทสโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ่อกรุ กิตติมศักดิ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองกระทุ่ม
รายละเอียด


พระครูกาญจนสารคุณ
(สมรักษ์ ฐิตสาโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนสว่าง
รายละเอียด


พระครูกาญจนสีลาภรณ์
(หลี สีลเตโช)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเกาะสำโรง
อดีตเจ้าอาวาสวัดแก่งหลวง
รายละเอียด


พระครูสุวรรณญาณวงศ์
(สาลี ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะตำบลตะค่า
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดกลาง
รายละเอียด


พระครูศรีกัลยาณคุณ
(ชิต กลฺยาโณ ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะอำเภอหนองหญ้าไซ
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองหลวง
รายละเอียด


พระครูสุวรรณคุณากร
(พ่วง สุวณฺโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางยี่หน
รายละเอียด


พระครูสาครวิริยาภรณ์
(สำราญ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านบ่อ
อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่บ้านบ่อ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook