พระครูสิริปัญญาภิมณฑ์ (ไพโรจน์ ปญฺญาทีโป ป.ธ.๕) - พระสังฆาธิการ

พระครูสิริปัญญาภิมณฑ์ (ไพโรจน์ ปญฺญาทีโป ป.ธ.๕)


 
ลาสิกขา พ.ศ. ๒๕๓๙
วัด วัดวังสำเภาล่ม
ท้องที่ สุพรรณบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๓๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดวังสำเภาล่ม
 เจ้าคณะตำบลนางบวช
 พระอุปัชฌาย์

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ที่ พระครูสิริปัญญาภิมณฑ์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook