พระสงฆ์ ภาค๑๒ ในอดีต - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๒


พระพรหมคุณาภรณ์
(ด.เจียม จิรปุญฺโญ)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมวรนายก
(สมบูรณ์ จนฺทโก ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดอุดมธานี
รายละเอียด


พระเทพวรนายก
(เกตุ สิริวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครนายก
อดีตเจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพสิทธิโสภณ
(สุดใจ กนฺตจารี)
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดโสธรวรามวรวิหาร
รายละเอียด


พระปราจีนมุนี
(เพ็ง กิตฺติงฺกโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดมะกอกสีมาราม
รายละเอียด


พระราชเขมากร
(ก่อ เขมทสฺสี ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชเมธากรกวี
(สุบิน สุเมโธ ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร
รายละเอียด


พระราชวรนายก
(จรูญ จงฺกโม ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีเมือง
รายละเอียด


พระราชธรรมภาณี
(เอิบ ฐิตปญฺโญ ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดหลวงปรีชากูล
รายละเอียด


พระราชปฏิภาณโสภณ
(กุญชร วรนาโค)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดแก้วพิจิตร
รายละเอียด


พระราชธรรมภาณี
(วิรัช สิริปญฺโญ ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดหลวงปรีชากูล
รายละเอียด


พระราชสันทัศกาจารย์
(พุ่ม จกฺกวโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดเนินหอม
รายละเอียด


พระราชมุนีนายก
(กัณหา วรกณฺโห)
อดีตเจ้าอาวาสวัดวัดสันตยาราม
รายละเอียด


พระราชมงคลวุฒาจารย์
(สุธีร์ สุนฺทโร ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชปริยัตยาจารย์
(เส็ง ยโสธโร ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว
อดีตเจ้าอาวาสวัดสระแก้ว พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชวรนายก
(สำรวม ปิยธมฺโม ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครนายก
อดีตเจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชปราจีนมุนี
(ณรงค์ชัย รกฺขิตสีโล)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี - สระแก้ว (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าทรงคุณ
รายละเอียด


พระอดุลสารมุนี
(จันทร์ จนฺทวโร ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะอำเภอพนมสารคาม
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าเกวียน
รายละเอียด


พระพิศาลสุธี
(ธีร์ ธมฺมทตฺโต ป.ธ.๔)
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดอุดมวิทยาราม
รายละเอียด


พระวรญาณวิสุทธิ์
(เขียน วรเลโข ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะอำเภอจังหวัดนครนายก (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดวังกระโจม
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook