พระราชวรนายก (จรูญ จงฺกโม ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระราชวรนายก (จรูญ จงฺกโม ป.ธ.๕)


 
เกิด ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๒๗
อุปสมบท ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๘
มรณภาพ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๘
วัด วัดศรีเมือง
ท้องที่ นครนายก
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,540

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชวรนายก มีนามเดิมว่า จรูญ เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๒๗ ในรัชสมัยรัชกาลที่ ๕ ณ ที่บ้านท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โยมบิดาชื่อ ขุนรักษ์ภิรมย์ (ท้วม ) โยมมารดาชื่อนางรักษ์ภิรมย์ (ทิม) ท่านเป็นบุตรคนที่ ๖ ในบรรดาพี่น้อง ๗ คน


การศึกษา

     เมื่อยังเยาว์ได้รับการศึกษาเบื้องต้นที่วัดท่าทรายได้ศึกษาอักษรสมัย และได้เริ่มศึกษาบาลีมูลกัจจายน์ กับพระอาจารย์กลิ่น ซึ่งมาจากจังหวัดพิษณุโลก

     เมื่ออายุได้ ๑๒ ปี ได้ไปอยู่กับ พระครูโวทานธรรมาจารย์ (จั๋น) เจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติ อำเภอคลองสาน จังหวัดธนบุรี ซึ่งเป็นญาติฝ่ายโยมมารดาท่าน ในระหว่างที่อยู่วัดทองธรรมชาตินั้น ได้ศึกษาภาษาไทยในสำนักเรียนวัดอนงคาราม โดยมีพระครูอุดมวิทยากร (สมเด็จพระพุฒาจารย์ นวม) เป็นครูผู้ทำการสอน ได้ศึกษาจบวิชาสามัญชั้นประถม ๕ และต่อมาได้ศึกษาบาลีมูลกัจจายน์ต่อจากที่ได้ศึกษามาแล้ว


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ โดยมี พระทักษิณคณิสร วัดอินทาราม (วัดบางยีเรือ) จังหวัดธนบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระใบฎีกาถึก วัดทองธรรมชาติ อำเภอคลองสาน จังหวัดธนบุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมงคลทิพย์มุณี วัดทองธรรมชาติ อำเภอคลองสาน จังหวัดธนบุรี เป็นพระอนุสาวนาจารย์

     เมื่ออุปสมบทแล้วอยู่วัดทองธรรมชาติ ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมต่อจากที่ได้ศึกษามาแล้ว

     พ.ศ. ๒๔๕๕ ได้เข้าแปลพระปริยัติธรรมสนามหลวง ณ วัดพระศรีรัตนศานารามได้เป็นเปรียญ ๓ ประโยค

     พ.ศ. ๒๔๕๗ สอบ นักธรรมชั้นตรี ได้ในสำนักเรียนวัดทองธรรมชาติ และในศกเดียวกัน ได้เข้าแปลพระปริยัติธรรมสนามหลวง ณ วัดพระศรีรัตนศานาราม ได้เป็นเปรียญ ๔ ประโยค

     ในระหว่างที่ได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมอยูนั้น ได้รับการศึกษาจากอาจารย์ฑิต (เป็นฆราวาส) พระมหาปั้น วัดจักรวรรดิราชาวาส (วัดสามปลื้ม) สมเด็จพระวันรัต (เฮ็ง เขมจารี) วัดมหาธาตุ (พระราชวรนายก ถือเป็นพระเปรียญรูปแรกของจังหวัดนครนายก และของวัดทองธรรมชาติ)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๔  เป็น ผู้รั้งตำแหน่งเจ้าคณะแขวงวังกระโจม
พ.ศ. ๒๔๗๔  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๗๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดศรีเมือง
พ.ศ. ๒๔๗๗  เป็น รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครนายก (เนื่องจาก พระมุณีนายก เจ้าคณะจังหวัดนครนายก สมัยนั้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้)
พ.ศ. ๒๔๘๓  เป็น รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอบ้านนา
พ.ศ. ๒๕๐๗ - ๒๕๐๙  เป็น รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครนายก

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๔๘ - ๒๔๖๓  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมและบาลีในสำนักเรียนวัดทองธรรมชาติและวัดอินทาราม
พ.ศ. ๒๔๖๓ - ๒๔๗๓  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมและบาลีในสำนักเรียนวัดท่าทราย
พ.ศ. ๒๔๗๔  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดศรีเมือง กรรมการศึกษาและเป็นกรรมการสนามหลวง
พ.ศ. ๒๔๘๙ - ๒๕๐๕  เป็น ศึกษาจังหวัดนครนายก

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น ประธานกรรมการพระธรรมทูต ส่วนจังหวัดนครนายก
พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น ประธานกรรมการพระธรรมทูต ส่วนอำเภอเมืองนครนายก

มรณกาล


     พระราชวรนายก (จรูญ จงฺกโม ป.ธ.๕) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๘

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๗๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูปิฎกธรรมคุณาภรณ์
๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปิฎกคุณาภรณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวรนายก ตรีปิฎกคุณภรณ์สุนทรพรตนิวิฏฐ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๑, ตอนที่ ๑๑๘ ง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๗, หน้า ๒
jiranop.blogspot.com
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันออก
ภิเดช อัชนกุล. (๒๕๔๓). ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดนครนายก. กรุงเทพมหานคร : หจก. โปร พริ้นท์ แอนด์ ดีไซน์. หน้า ๖๑-๗๐


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook