พระราชมงคลวุฒาจารย์ (สุธีร์ สุนฺทโร ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระราชมงคลวุฒาจารย์ (สุธีร์ สุนฺทโร ป.ธ.๔)


 
เกิด ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๑
อายุ ๙๐ ปี
อุปสมบท ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๒
พรรษา ๗๐
มรณภาพ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
วัด วัดโสธรวราราม วรวิหาร
ท้องที่ ฉะเชิงเทรา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


VIEW : 2,817

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชมงคลวุฒาจารย์ มีนามเดิมว่า สุธีร์ ทองบูรณะ เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๑ ณ บ้านตำบลเปร็ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา บิดา นายรอด ทองบูรณะ มารดา นางเทียบ ทองบูรณะ


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ณ วัดสุคันธศีลาราม ตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระอาจาร์ยบุญ ปุญญโชโต วัดสุคันธศีลาราม เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๒ ณ วัดทองนพคุณ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โดยมี พระเทพวิมล วัดทองนพคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๒ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดทองนพคุณ
พ.ศ. ๒๔๙๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดอนงคาราม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๒  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม
พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา

มรณกาล


     พระราชมงคลวุฒาจารย์ (สุธีร์ สุนฺทโร ป.ธ.๔) ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลัน เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๒๒.๕๔ น. ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สิริอายุได้ ๙๐ ปี ๑ เดือน ๒๙ วัน พรรษา ๗๐

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูสุธีธรรมคุณ
พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพุทธิรังษี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชมงคลวุฒาจารย์ ไพศาลคณานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๘, ตอนที่ ๒๐๖ ง , ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๔, หน้า ๔
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๕, ตอนที่ ๒๔ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑, หน้า ๖
เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันออก
www.sotorn.net


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook