พระเทพวิสุทธินายก (บุญธรรม ธมฺมปุญฺโญ ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวิสุทธินายก (บุญธรรม ธมฺมปุญฺโญ ป.ธ.๔)


 
เกิด ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๒
อายุ ๘๓ ปี
พรรษา ๕๘
มรณภาพ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
วัด วัดเทพนิมิตร
ท้องที่ ฉะเชิงเทรา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


VIEW : 2,935

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (ธ) [1]
 เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร
 เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (ธ)

มรณกาล


     พระเทพวิสุทธินายก (บุญธรรม ธมฺมปุญฺโญ ป.ธ.๔) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ สิริอายุรวม ๘๓ ปี พรรษา ๕๘

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ที่ พระครูวินิตคณาทร
พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระมงคลบัณฑิต [2]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธินายก ดิลกศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิสุทธินายก ดิลกศาสนกิจ วิจิตรสีลาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (ธรรมยุต)
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๖ , ตอนที่ ๒๓ ข , ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒, หน้า ๘
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๑๗ ข, ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗, หน้า ๑๐
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๙, ตอนที่ ๖ ข, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕, หน้า ๓
เพจ วัดเทพนิมิตร
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๗๓
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงาน พระเทพวิสุทธินายก วัดเทพนิมิตร จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ - ๑๓ ถึงมรณภาพ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook