พระราชวรนายก (สำรวม ปิยธมฺโม ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระราชวรนายก (สำรวม ปิยธมฺโม ป.ธ.๖)


 
เกิด ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๔
อายุ ๖๙ ปี
อุปสมบท ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๔
พรรษา ๔๙
มรณภาพ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
วัด วัดอุดมธานี
ท้องที่ นครนายก
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ.


VIEW : 901

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชวรนายก มีนามเดิมว่า สำรวม สำเร็จสุข เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ บิดาชื่อ โชค มารดาชื่อ ลิ้ม บ้านเลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๔ ณ วัดอัมพวัน ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมี พระครูวิสุทธิธรรมธาดา วัดอัมพวัน เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูพิศาลธรรมประยุต วัดกุฎีเตี้ย ตำบลอาษา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เป็นพระกรรมวาจาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๗ สอบไล่ได้ชั้น ประถมปีที่ ๔ โรงเรียนวัดอัมพวัน (ทองโสภณวิทยาคาร)
พ.ศ. ๒๕๐๔ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนคณะจังหวัดนครนายก
พ.ศ. ๒๕๐๕ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนคณะจังหวัดนครนายก
พ.ศ. ๒๕๐๖ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดนครนายก
พ.ศ. ๒๕๑๑ สอบได้ ประโยค ๑ - ๒ สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม
พ.ศ. ๒๕๑๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส
พ.ศ. ๒๕๑๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พ.ศ. ๒๕๑๔ สอบไล่ได้ชั้น ประถมปีที่ ๗ (สอบเทียบความรู้)
พ.ศ. ๒๕๑๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส
พ.ศ. ๒๕๑๖ สอบไล่ได้ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบาลีอบรมอุดมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. ๒๕๑๘ สอบไล่ได้ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฯ
พ.ศ. ๒๕๒๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค สำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กทม.
พ.ศ. ๒๕๒๒ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๒๔ สำเร็จ การศึกษาวิชาภาษาอังกฤษชั้นสูงพิเศษ วิทยาลัยดาวาร์ด กรุงบอมเบย์ ประเทศอินเดีย
พ.ศ. ๒๕๒๕ สำเร็จ ปริญญาโทสาขาปรัชญาศาสนา วิทยาลัยวิลสัน มหาวิทยาลัยบอมเบย์ ประเทศอินเดีย
พ.ศ. ๒๕๓๘ จบ หลักสูตรการบริหารทรัพยากรการงบประมาณ การเงินและพัสดุ จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๓๘ จบ หลักสูตรอบรมแผนและโครงการสำหรับผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง ระดับล่าง จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๖  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอุดมธานี
พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น พระอุปัชฌาย์ วิสามัญ [1]
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น เจ้าคณะจังหวัดนครนายก
พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง
 รองเจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๕  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมประจำวัดอัมพวัน ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
พ.ศ. ๒๕๐๙  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมประจำวัดโพธิ์แก้ว แขวงจอมทอง เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมประจำวัดเวฬุราชิณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม วิชาพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. ๒๕๒๐  เป็น เลขานุการคณะมนุษยสงเคราะห์ศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น ฝ่ายวิชาการวางแผนการศึกษา โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมประจำวัดอุดมธานี ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
พ.ศ. ๒๕๒๖  เป็น อาจารย์สำนักงานคณะบดี บรรยายวิชาปรัชญาเบื้องต้นและจิตวิทยาทั่วไป ในคณะพุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น ครูประจำสอนวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น กรรมการปรับปรุงหลักสูตร วิชาบาลีวิชาธรรมวินัย โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น ผู้จัดการโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น ครูใหญ่โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่วัดอุดมธานี (กศน.)
พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น ครูใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น ครูใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น รองอธิบการบดีฝ่ายบริหาร มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น รองอธิบการบดีฝ่ายบริหาร มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูศรีวรนายก
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิสุทธิโสภณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวรนายก ดิลกธรรมสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งพระอุปัชฌาย์วิสามัญ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙, หน้า ๒๕
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันออก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภิเดช อัชนกุล. (๒๕๔๓). ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดนครนายก. กรุงเทพมหานคร : หจก. โปร พริ้นท์ แอนด์ ดีไซน์. หน้า ๑๒๕-๑๔๐


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook