พระสังฆาธิการ ภาค๑๑ ในอดีต | พระสังฆาธิการ

ภาค๑๑


พระพรหมคุณาภรณ์
(พุ่ม กิตฺติสาโร ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระสาสนโสภณ
(โกศล สิรินฺธโร ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร
รายละเอียด


พระพรหมวชิรโมลี
(ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ ป.ธ.๙ ,ดร.)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมบัณฑิต
(ญาณ ญาณชาโล ป.ธ.๕)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๐ - ๑๑ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา
รายละเอียด


พระโพธิวงศาจารย์
(สังข์ทอง นาควโร ป.ธ.๕)
อดีตรองเจ้าคณะมณฑลนครราชสีมา
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพสุทธาจารย์
(โชติ คุณสมฺปนฺโน ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณวราราม
รายละเอียด


พระเทพวิทยาคม วิ.
(คูณ ปริสุทฺโธ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่
รายละเอียด


พระเทพสีมาภรณ์
(นวล เขมสจฺจวาที ป.ธ.๗)
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
อดีตเจ้าอาวาสวัดบึง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพมงคลวัชราจารย์
(เหลือง ฉนฺทาคโม)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดกระดึงทอง
รายละเอียด


พระมงคลสีหราชมุนี
(เพ็ง คงฺคปญฺโญ)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
อดีตเจ้าอาวาสวัดบึง
รายละเอียด


พระราชชัยมุนี ป.ธ.๕
อดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยสามหมอ
รายละเอียด


พระราชธรรมโกศล
(ทอง ปญฺญาปสุโต ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
อดีตเจ้าอาวาสวัดอิสาณ
รายละเอียด


พระราชวุฒาจารย์
(ดุลย์ อตุโล)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบูรพาราม
รายละเอียด


พระราชสิทธิโกศล
(เทพ นนฺโท)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
อดีตเจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์
รายละเอียด


พระราชมงคลมุนี
(ลึก ปญฺญาวโร ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยภูมิวนาราม
รายละเอียด


พระราชสังวรญาณ
(พุธ ฐานิโย ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน
รายละเอียด


พระราชวิสุทธิธรรมรังสี วิ.
(เปลี่ยน โอภาโส ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดกะทมวนาราม
รายละเอียด


พระราชพรหมจริยคุณ
(ชาลี อตฺถกาโม)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
อดีตเจ้าอาวาสวัดทรงศิลา
รายละเอียด


พระราชวิสุทธินายก
(บุญเรียด พุทฺธวํโส ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดไตรรัตนาราม
รายละเอียด


พระราชวรคุณ
(สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบูรพาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook