พระสาสนโสภณ (โกศล สิรินฺธโร ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระสาสนโสภณ (โกศล สิรินฺธโร ป.ธ.๔)


 
เกิด ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๗
อายุ ๙๖ ปี
อุปสมบท ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๙
พรรษา ๗๕
มรณภาพ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วัด วัดสุทธจินดา วรวิหาร
ท้องที่ นครราชสีมา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, ศน.ด.(กิตติ์)


VIEW : 4,623

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระสาสนโสภณ มีนามเดิมว่า โกศล โพธิ์งาม เกิดเมื่อวันจันทร์ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๗ ปี ชวด ตรงกับวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๗ บิดาชื่อ นายสอน โพธิ์งาม มารดาชื่อ นางสงค์ โพธิ์งาม ที่บ้านระเวียง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์


บรรพชาและอุปสมบท

     บรรพชา ณ วัดสุทธจินดาเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ อายุ ๑๕ ปี โดยมีพระธรรมฐิติญาณ (สังข์ทอง นาควโร) เป็นอุปัชฌาย์ พระมหาดี ญาณาสโย เป็นผู้ให้สรณะและศีลในการบรรพชา
     อุปสมบท ณ วัดสุทธจินดา โดยมีพระโพธิวงศาจารย์ (สังข์ทอง นาควโร) เป็นอุปัชฌาย์ มีพระมหาดี ญาณาสโย เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระศรีธรรมวงศาจารย์ (จันทร์ เกสโร) วัดสุปัฏนาราม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระอนุสาวนาจารย์ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๙ ตรงกับวันพุธ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๗ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนประชาบาลวัดธรรมวงศา บ้านระเวียง ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. ๒๔๘๓ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดสุทธจินดา
พ.ศ. ๒๔๘๔ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดสุทธจินดา
พ.ศ. ๒๔๘๕ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดสุทธจินดา
พ.ศ. ๒๔๘๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดสุทธจินดา
พ.ศ. ๒๔๘๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดสุทธจินดา


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
----
พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา สาขาการศึกษาพระปริญัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น เลขานุการคณะธรรมยุตจังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๐๐  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา และอำเภอสีคิ้ว (ธ)
พ.ศ. ๒๕๐๓  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา
พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ)
พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ)
พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น พระอุปัชฌาย์ คณะธรรมยุต
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น เจ้าคณะภาค ๘ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ (ธ)

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น ครูสอนปริยัติธรรมและเป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง

มรณกาล


     พระสาสนโสภณ (โกศล สิรินฺธโร ป.ธ.๔) มรณภาพ ด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๕๖ น. สิริอายุ ๙๖ ปี พรรษา ๗๕

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๘๗ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูสุนทรธรรมโกศล [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีธรรมวงศาจารย์ บริหารสีมาคณานุกิจ ธรรมิกคณิสสร [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชพิศาลสุธี ศรีปริยัติคุณาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวราลังการ วิสุทธิญาณโสภิต ปริยัติกิจคุณาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมโสภณ โกศลปริยัติกิจ โสภิตตรีปิฎกภาณ วิศาลสังฆการนุกร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระสาสนโสภณ โกศลวิมลญาณอดุล สุนทรปริยัติกิจ โสภิตตรีปิฎกภาณ วิศาลสังฆการนุกร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [6]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๕, ตอนที่ ๑๐๙ ง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๑
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๔, ตอนที่ ๑๒๘ ง, ๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๐, หน้า ๓
3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๗, ตอนที่ ๖๐ ง, ๑๖ เมษายน ๒๕๒๓, หน้า ๙
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๘, ตอนที่ ๒๑๓ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๔, หน้า ๒
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๒๓ ข, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๙, หน้า ๑๔
6. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๖, ตอนที่ ๔๐ ข, ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๕
wikipedia
เพจ จิตอาสางานพุทธศาสนา วัฒนธรรมประเพณี กีฬา อำเภอสูงเนิน โคราช
เพจ พระสาสนโสภณ-โกศล สิรินฺธโร ป.ธ.๔
พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงาน พระสาสนโสภณ เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา จังหวัดนครราชสีมา และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ ถึงมรณภาพ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook