พระเทพมงคลวัชราจารย์ (เหลือง ฉนฺทาคโม) | พระสังฆาธิการ

พระเทพมงคลวัชราจารย์ (เหลือง ฉนฺทาคโม)


 
เกิด ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๐
อายุ ๙๕ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๙๐
พรรษา ๗๕
มรณภาพ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
วัด วัดกระดึงทอง
ท้องที่ บุรีรัมย์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 7,020

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพมงคลวัชราจารย์ มีนามเดิมว่า เหลือง ทรงแก้ว เกิดยามใกล้รุ่ง วันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ ที่บ้านนาตรัง หมู่ที่ ๒ ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

     หลังเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ขณะอายุ ๑๕ ปี แล้วออกจากบ้านเดินตามพระ พี่ชาย คือ พระครูสมุห์ฉัตร ธัมมปาโล และพระอาจารย์สมุห์เสร็จ ญาณวุฑโฒ สองศิษย์เอกหลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม จากสุรินทร์ไปถึงนครราชสีมา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง มีโอกาสได้พบครูบาอาจารย์หลายรูป อาทิ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล, พ่อท่านลี ธัมมธโร วัดป่าคลองกุ้ง ฯลฯ 


บรรพชาและอุปสมบท

     เข้าไปฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่ฝั้น ขณะอายุ ๑๗ ปี บรรพชาที่วัดสุทธจินดา จังหวัดนครราชสีมา มีพระโพธิวงศาจารย์ (สังข์ทอง นาควโร) เป็นพระอุปัชฌาย์

     เมื่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดสุทธจินดา มีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธัมมธโร) เมื่อดำรงสมณศักดิ์ที่พระญาณดิลก เป็นพระอุปัชฌาย์, พระมหาเขียน ฐิตสีโล เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูสมุห์ฉัตร ธัมมปาโล เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 

     หลังอุปสมบทก็อยู่จำพรรษาที่วัดป่าศรัทธาราม ทั้งปฏิบัติและเรียนนักธรรมไปพร้อมกัน พ.ศ. ๒๔๙๐ สอบได้นักธรรมชั้นเอก 

     ปีต่อมา ย้ายไปอยู่วัดป่าศรัทธาราม สวดปาติโมกข์และช่วยสอนนักธรรมพระอาจารย์บุญมาที่อยู่วัดศาลาทอง ก่อนไปพำนักอยู่ที่วัดป่าสาละวัน ใกล้เข้าพรรษา พระอริยเวที วัดสุทธจินดา พาไปจำพรรษาที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 

     ครั้งหนึ่ง ท่านไปช่วยสวดปาฏิโมกข์และสอนนักธรรมที่วัดป่าสักกาวัน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อนย้ายกลับมาอยู่จำพรรษาที่วัดรังสีปาลิวัน บ้านโพน เพื่อตั้งใจฝึกปฏิบัติ และคอยช่วยสอนนักธรรมให้พระ พร้อมกับอบรมทายกทายิกาเกือบทุกวันในพรรษา 


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๐ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๗  เป็น เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดกระดึงทอง
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็น รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๒๓  เป็น เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธ)

มรณกาล


     พระเทพมงคลวัชราจารย์ (เหลือง ฉนฺทาคโม) มรณภาพด้วยอาการสงบด้วยโรคชราภาพ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๒.๔๕ น. ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็น พระสมุห์ ฐานานุกรมใน พระอริยเวที (เขียน ฐิตสีโล ป.ธ.๙)
พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูวิริยาภิวัฒน์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระชินวงศาจารย์ [1]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปัญญาวิสารัท ปฏิบัติสัทธรรมพินิต ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมงคลวัชราจารย์ ภาวนาวิธานโกศล โสภณประชาธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๒, ตอนที่ ๑๗ ง, ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ , หน้า ๓
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๐๑ ง, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕, หน้า ๗
3. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๘, ตอนที่ ๒๖ ข, ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔, หน้า ๑
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ข่าวสด : หลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม วัดกระดิ่งทอง จังหงวัดบุรีรัมย์
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะตำบล (ธรรมยุต)


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook