พระพรหมวชิรโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระพรหมวชิรโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ ป.ธ.๙ ,ดร.)


 
เกิด ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๖
อายุ ๙๐ ปี
อุปสมบท ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๗
พรรษา ๖๙
มรณภาพ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗
วัด วัดศาลาลอย
ท้องที่ สุรินทร์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พ.ม., พธ.บ., M.A., พธ.ด.


VIEW : 8,485

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระพรหมวชิรโมลี นามเดิมชื่อ ทองอยู่ พิศลืม เกิดเมื่อวันอังคารที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๗๖ (เดือน ๘ ปีระกา) ณ หมู่ ๕ บ้านตะตึงไถง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ บิดาชื่อ นายเคล็ม มารดาชื่อ นางแคน นามสกุล พิศลืม


บรรพชาและอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๒ ณ วัดกลางสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์โดยมี พระประภากรคณาจารย์ (เดื่อ ปภากโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์เป็นพระอุปัชฌาย์ 
     อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๗ ณ พัทธสีมา วัดกลางสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์โดยมี พระประภากรคณาจารย์ (เดื่อ ปภากโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูวิภัชกัลยาณธรรม (จันทร์ กลฺยาณมุตฺโต) เป็น พระกรรมวาจาจารย์ และ พระครูสิทธิการโกศล (เทพ นนฺโท) เป็น พระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “ญาณวิสุทฺโธ”


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๗ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดศาลาลอย สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. ๒๕๐๔ สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๘ (ประเภทสมัครสอบ) กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๐๙ สอบได้ ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)
พ.ศ. ๒๕๑๑ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) รุ่นที่ ๑๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๑๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักศาสนศึกษาวัดบุญวาทย์วิหาร สำนักเรียนคณะจังหวัดลำปาง
พ.ศ. ๒๕๑๙ สำเร็จ ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤต (M.A.) มหาวิทยาลัยมัทราส ประเทศอินเดีย
พ.ศ. ๒๕๕๒ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ด.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับพระราชทานเสมาธรรมจักร ในฐานะบุคคลผู้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สาขาการจัดการพระปริยัติธรรมดีเด่น จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาจิตผู้ต้องขัง จากอธิบดีกรมราชทัณฑ์
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับถวายปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับธรรมบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัลคนดีศรีสังคม ดาราอวอร์ด จากเสถียรธรรมสถาน

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๐  เป็น รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๕๖  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ [1]

ฝ่ายการศึกษา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น กรรมการตรวจสอบ ธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดพิชยญาติการาม
พ.ศ. ๒๕๐๙  เป็น ครูสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร สอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย ณ โรงเรียนสตรีสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักศาสนศึกษาวัดบุญวาทย์วิหาร สำนักเรียนคณะจังหวัดลำปาง
พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๓๙  เป็น เจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๔๗  เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา (พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาสุรินทร์) วัดกลางสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น ประธานศูนย์ครูพระปริยัตินิเทศก์ จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น ผู้รับใบอนุญาตจัดการโรงเรียนบาลีสาธิต (พระปริยัติธรรมแผนกสามัญ) วัดศาลาลอย พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น เจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น กรรมการตรวจสอบบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น พระธรรมทูตจังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น รองประธานกลุ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนา จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น ประธานจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉพาะส่วนของวัดศาลาลอย พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น ประธานกลุ่มเผยแพร่พระพุทธศาสนา จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น ประธานคณะกรรมการอำนวยการอบรมประชาชนประจำจังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น หัวหน้าพระธรรมทูตจังหวัดสุรินทร์

มรณกาล


     พระพรหมวชิรโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ ป.ธ.๙) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๐.๓๘ น. ณ อาคาร ๑๔ โรงพยาบาลสุรินทร์ สิริอายุ ๙๐ ปี พรรษา ๖๙

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีธีรพงศ์ [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิเมธี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปัญญาเมธี ศรีปริยัติธรรมดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมโมลี ศรีปริยัตโยดม วิกรมธรรมธารี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]
๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรโมลี ศรีปริยัติบริหาร ไพศาลศาสนกิจดิลก สาธกธรรมวิจิตร ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [6]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๘, ตอนที่ ๒๐๖ ง , ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๔, หน้า ๓
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๕๕ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕, หน้า ๑๑
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๖ , ตอนที่ ๒๓ ข , ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒, หน้า ๓
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒ ข, ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙, หน้า ๓
6. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๘, ตอนที่ ๒๙ ข, ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔, หน้า ๑
wikipedia
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook